Москва балһснд Әрǝсǝн келн-ǝмтнǝ негдлһнǝ Өдрт нерǝдгдсн «Арт-футбол- Әрǝсǝ 2019» гидг футболын-көгҗмин фестиваль болх. Терүнд Хальмг Таңһчин команд орлцх.

Эн керг-үүлдвр нертǝ советск футболист Лев Яшина йирн җилин өөнд нерǝдгдҗǝнǝ.

Одахн Москван Правительствин Зǝңгллһнǝ цутхлңд пресс-конференц болв. Терүнд Москва балһсна келн-ǝмтнǝ болн шаҗд хоорнд залһлда тогталһна халхар үүлддг Департаментын һардач Виталий Сучков орлцад, эн керг-үүлдврин тускар келҗ өгв: «Бидн эн фестиваль келн-ǝмтнǝ негдлһнǝ Өдрт нерǝдҗǝнǝвидн. Фестиваль хойр өдрин туршарт давх. Ноябрь сарин һурвнд предварительн матч болх. Ноябрь сарин дөрвнд диилвр бǝрсн командмуд йилгдх. Хөөннь гала-матч давулгдх. Марһана цуглулсн команд футболын үүдчнрǝс цуглулсн командла наадх, болв эн гала-матчд футболист улсас нань спортын талдан халхсар соньмсдг ǝмтн орлцх».

Виталий Сучков фестивалин программин тускар келҗ өгв. Энүнǝ келсǝр, эн марһанд орлцх 16 командас арвн хойрнь Әрǝсǝн регионмудын элчнр болх. Нег цуглулсн команд болхла Москван диаспормудын элчнрǝс бүрдх. Нарт-делкǝн цуглулсн команд болн регионмудын цуглулсн команд негдгч орм эзлхин төлǝ хоорндан марһлдх.

«Мана команд «Черный паук» гидг онц нерǝдлһтǝ болх. Иигҗ билгтǝ Лев Ивановичиг нерǝддг билǝ. Ноябрь сард Л. И. Яшина туск фильм үзүлгдх. Тер фильмд орлцсн актермуд, режиссермуд, фильм тǝвсн улс эврǝннь командан бүрдǝһǝд, регионмудын болн би заасн талдан командмудла наадх», – гиҗ Москва балһсна келн-ǝмтнǝ болн шаҗд хоорнд залһлда тогталһна халхар үүлддг Департаментын һардач  темдглв.

Виталий Сучков эн җилин программын онцын тускар келҗ өгв: «Яһҗ марһан давхин тускар келнǝв: футбол наадлһна тегш һазр дөрвн ǝңгд хувагдх. Тал дунднь ǝмтн суудг орм бǝǝх. Матчмуд болх болн орлцачнр олн наад наадх. Йир соньн болн сергмҗтǝ юмн болх. Ноябрь сарин дөрвнд  гала-матч давх. Олн нертǝ артист, политик, спортсмен улс нарт-делкǝн футбольн үүдчнрин командла наач үзтхǝ гиһǝд, теднд үрвр кеввидн. Сентябрь сарин дөрвнд, 19 часла «Градский холл» гидг театрт байрин гала-концерт болх».

Виталий Сучков гала-матчин тускар келҗǝһǝд, цаг үүрǝшго төлǝ үүдчнр хувцан сольхн уга. Тедн яшинск кепкүд өмсǝд, ǝмтнǝс йилһрх. Нег негǝн сольсн цантан тер кепкүдǝн нег негндǝн өгǝд бǝǝх.

Юрий Давыдов гиичнриг бүлǝнǝр тосад, ямр кевǝр турнир давҗахин тускар келҗ өгв: «Цуһар диилвр бǝрх седжǝнǝ, болв цуһар ни-негн бǝǝцхǝнǝ. Футбольн матчд орлцҗахд хөвтǝ бǝǝхǝн үзүлҗǝнǝ». Ю.Давыдов бас тер керг-үүлдврин программин тускар келҗ өгв: «Марһан хойр өдрин йовудт мини-футбольн кевǝр давх. Түрүн өдрт бидн җирв хайхвидн, терүнǝ ашар 16 команд дөрвн багд хувагдх. Нег багд орсн командмуд хоорндан наадх. Дарук өдр play off гидг матчмуд давх, терүнд командмуд эзлсн ормарн шин дөрвн баг тогтах, тедн эн марһана нүүрлгч ормд эзлхин төлǝ хоорндан марһлдх».

Пресс-конференцд футболын ветеран, үүдч, СССР-ин спортын ачта мастер Алексей Прудников, теле үзлһнǝ көтлгч, Негдгч каналд спортын халхар болдг керг-үүлдврмүдин цǝǝлһǝч Виктор Гусев, түүрвǝч, дууч, көгҗмч, шүлгч, актер, көгҗмин продюсер, Әрǝсǝн Федерацин ачта артист Денис Майданов болн «Арт-футбол» фестивалин бүрдǝч, «Старко» футбольн клубын президент, «Дирекция благотворительных программ «Старко» гидг Буйнч седклин фондын коммерческ биш бүрдǝцин генеральн директор Юрий Давыдов орлцв гиҗ Москван Мэрын сайтд зǝңглгдҗǝнǝ.

Пресс-конференцин чилгчǝр 16 командыг дөрвн багд хувахин төлǝ җирв хайлһн болв. Виктор Гусев жирв хайлһиг давулв. Терүнд Алексей Прудников, Юрий Давыдов болн Денис Майданов бас орлцв.