Яшалтинск района Эсто-Алтай селǝнд бичкдүдин сад эклǝд тосхгдҗана. Урднь эн селǝнд бичкдүдин сад билǝ. Зуг давсн зун җилин йирдгч җилмүдт тер хаагдв. Эн җил «Сурһуль-эрдм» гидг келн-улсин төсвин объектсин тоод тер бичкдүдин сад орулгдв.

Эсто-Алтай селǝнǝ Д. Н. Кугультиновин нертǝ школын өөр тер бичкдүдин сад босхгдҗана. Энүнд 50 орм бǝǝх. Ода тенд һазр малтлһна көдлмш дуусч йовна, удл уга тосхачнр бичкдүдин садын ул эклǝд тǝвх. Подрядчикин келсǝр, көдлмш тǝвсн зураһар күцǝгдҗǝнǝ. Эн җил тер бичкдүдин садын эрсмүд ниицүлҗ тосхх, терүг дееврлх, тенд электромонтажн, түлǝнǝ халхсар көдлмш кеҗ күцǝх саната. 2020 җилин сентябрь сард шин бичкдүдин садыг эдлврт өгхǝр седҗǝнǝ.