Сурһульчнрин намрин амрлһнд уйн наста күүкд-көвүдт болн баһчудт цергǝ-төрскнч седкл зүүлһхин төлǝ кесг соньн төсвс җирһлд эклǝд тохрагдҗана.

«Лига молодых интеллектуалов» гидг ухан-билгин наадн болв. Одахн Элстин политехническ колледжд эн марһан давв. Терүнд танһчин цергǝ-төрскнч болн юнармейск командмуд орлцв. «Юный десантник», «Морпех», «Разведчик», «Комбат», «Святой Георгий», СПО «Санл» гидг Элстин клубмудын командмуд марһанд орлцад, медрлǝн үзүлв.

«Основные вехи Великой Отечественной войны» гидг төрǝр марһан болв. Марһана сурврмуд кинон, дǝǝнǝ дуудын, Диилврин зер-зевин, советск цергǝ ачлврмудын төрмүдлǝ залһлдата билǝ. Марһан дөрвн девсңгǝс тогтв. Терүнд «Разведчик» клубын дружин диилвр бǝрв. Эн клубд ордг күүкд-көвүдт кубок бǝрүлҗ өггдв, дǝкǝд эдн брейн-рингǝр болх балһсна марһанд орлцхмн.

Бичкдүдин билг-эрдмин Бǝǝшңд таңһчин сурһульчнрин хǝǝврин отрядмудын негдгч слёт болв. Терүнд 120 һар уйн наста, төрскнч седклтǝ күүкд-көвүд орлцв.  Элстин сурһулин администрацин Заллтын, «Хальмг Таңһч» гидг хǝǝврин отрядмудын Ассоциацын, бичкдүдин билгин Бǝǝшңгин «Школа юного поисковика» гидг бүрдǝцин дөңгǝр эн керг-үүлдвр бүрдǝгдв.

Бичкдүдин билгин Бǝǝшңгин директор Людмила Чурбанова болн «Поисковое движение России» ООД –ын региональн ǝнгин ахлач Дмитрий Халхинов эн кергт орлцсн баһчудт күцǝмҗ дурдв. Эн керг-үүлдврт орлцсн ǝмтн «Долгие версты войны» гидг нерǝдлһтǝ видеофильм хǝлǝв. Эн җилин зуунар Хальмгин хǝǝһǝчнр 28-гч Әǝрмин дǝǝлдҗ йовсн ормар йовв. Тегǝд эн фильмд тер керг-үүлдврин тускар келгдҗǝнǝ.

«Хальмг Таңһчин багш» гидг марһанд орлцсн Дмитрий Довгополов лекц умшв. Эн интерактивн эв-арһ олзлад, күүкд-көвүдт Төрскǝн харсгч Алдр дǝǝнǝ болн маднла нег һазра улс яһҗ тер дǝǝнд орлцҗ йовсна тускар соньнар келҗ өгв.

«Школы юного поисковика» гидг бүрдǝцин һардач Константин Кирпилев болн Игорь Кравчук уйн наста күүкд-көвүдин төлǝ экскурьс давулад, бичкдүдин билгин Бǝǝшңд бǝǝх 28-гч Әǝрмин дǝǝнǝ туурмҗин Музей үзүлв, хǝǝврин көдлмшин төрǝр мастер-класс давулв. «Основные вехи Великой Отечественной войны» гидг төрǝр давулгдсн брейн-ринг гидг наадар эн керг-үүлдвр төгсв.

Дмитрий Халхинов эн керг-үүлдвриг белдлһнǝ көдлмшт болн эн слёт давуллһнд шунмһаһар орлцсн, бичкдүдин билгин Бǝǝшңгин администрацд, хǝǝврин җисǝнǝ ветеранмудт, Әрǝсǝн сурһульчнрин җисǝнǝ региональн ǝңгд ик ханлтан өргв.