Хальмг Таңһчин Правительствин даалһврар таңһчин ветеринарын Заллтын һардач Виктор Санджиев болн Элст балһсна администрацин һардачин дарук Истя Мушаев күч-көлснǝ ветеран, тылын көдлǝч Ц.М. Сагаеваг йирн җилин өөнлǝ йөрǝв.

Эдн Цаган Манджиевнад белгүд белгв болн Әрǝсǝн Федерацин Президент  Владимир Путина йөрǝлин бичг бǝрүлҗ өгв. Терүнд эн Цаган Манджиевнад бат эрүл-менд дурдад, мана орн-нутгин ǝмтн көк теңгрин дора, төвкнүн җирһл үзҗǝхд ханлт өргв гиҗ таңһчин ветеринарын Заллт зǝңглҗǝнǝ.

Цаган Манджиевна Әǝдрхнǝ области Долбанск района Малый Караван селǝнд төрв. Дǝн эклтл, эн дөрвн класс төгсǝҗ. 1943 җилд теднǝ өрк-бүлиг Сиврүр нүүлһв. Тенд эднǝ бүл Тюменск областин Кулаково селǝнд бǝǝв.

Сиврт Ц.М. Сагаева модд көрǝдг бǝǝсмн. 1957 җилд Әǝдрхн область тал ирв. Хөөннь Элстүр нүүҗ ирв. Төмр хаалһд көдлҗ йовла.

Цаган Манджиевна хойр үрǝн өскǝд-босхв. Энүнд тавн ач-зе, хойр җич бǝǝнǝ. Эн Әрǝсǝн Федерацин күч-көлснǝ ветеран. Олн җилдǝн көдлсн төлǝд «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» гидг медаляр болн өөнин олн медаляр ачлгдв.