Өдгǝ цагт журналистнр социальн төрмүдт ик оньг өгнǝ. Сүл 15-20 җилмүдин туршарт журналистнр хоорндан дамшлтарн хувалцтха гиһǝд, олн зүсн төрǝр региональн болн цуг Әрǝсǝн керг-үүлдврмүд бүрдǝгднǝ. Теднǝ негнь журналистнрин төлǝ бүрдǝгддг «Өрк-бүл болн Әрǝсǝн иргч» («Семья и будущее России») гидг нерǝдлһтǝ цуг Әрǝсǝн форум. Зурһан җилин туршарт Андрей Первозванныйин нертǝ Фонд Әрǝсǝн барин болн олна коммуникацин төрǝр үүлддг федеральн Агентствин, М.В.Ломоносовин нертǝ журналистикин факультетин болн «Истоки» гидг целевой капиталын бүрдǝцин дөңгǝр журналистнрин, блогер улсин, оютнрин болн аспирантнрин төлǝ эн форум бүрдǝҗǝнǝ.

Эн җил март сарас авн тер керг-үүлдвр эклв. Август сард  535 күн эн марһанд орлцх эрлһ орулҗ өгв. 1566 күн 6150 шинҗллтин көдлмш илгǝв. Форум зурһан җилин туршарт давулгдҗана. Эн җил жюри зурһан җилин тушарт илгǝгдсн марһана цуг материалмуд шинҗлҗ хǝлǝв. 30000 һар көдлмш болҗ һарв.

Орн-нутгин 76 регионас ǝмтн эн марһанд орлцв. Эдн барин СМИ, радио, телеүзгдл, СМИ- интернет, социальн медиа болн номин көдлмш гисн  номинацст орлцв.

Б.Б.Городовиковин нертǝ Хальмг деед сурһулин хальмг утх-зокъялын болн журналистикин кафедрин һардач Раиса Дякиеван зǝңглсǝр, эн җил «журналистика» гидг халхар сурһуль сурчах оютн тер марһанд шунмһаһар орлцв. Арина Домашенко «Реликвия рода Хомутниковых. Казачья шашка» гидг төрǝр бичсн нǝǝрүлҗ бичлһǝн илгǝв, Амуланга Урубжурова Сиврүр нүүлһгдсн Гарма Джимбееван хадһлсн тоотсин тукар бичв. Дарья Ганцукова «История народа. Семейные реликвии семьи калмыцкого писателя Басанга Дорджиева» гидг төрǝр бичсн көдлмшǝн илгǝв. Карина Кашкарова болхла нǝǝрүлҗ бичлһндǝн Курдюковихнǝ өрк-бүл орн-нутгин тууҗд ямаран тǝвцǝн орулсн тускар болн эн бүлин хадһлгдсн тоотсин тускар бичв. Яна Хургчеева нертǝ хальмг малч, Хальмгин герой Василии Очировин тускар «Сила семейных реликвий – в сохранении традиций и преемственности поколений. Очировы» гидг көдлмш бичв. Оютнр Любовь Цебекова болн Юлия Бирюкова номин көдлмшмүдǝн илгǝв. Хальмг деед сурһулин оютнрин цуг көдлмш марһана йилһгч девсңгиг күцǝмҗтǝһǝр давв.

Тер девңгин хөөн форумин ашлгч девсңгин өмн дǝкǝд нег девсң болн ашлгч девсң болв. Марһана ашлгч девсңд орлцсн 150 күүнǝ тоод Хальмг деед сурһульд «Журналистика» гидг халхар сурһуль сурчах дөрвдгч курсин оютн Любовь Цебекова орв. Эн марһаг бүрдǝсн ǝмтн журналистын халхар эклǝд көдлҗǝх болн номин шинҗллтс эклǝд кеҗǝх Любовь Цебековад Москвад болсн «Семья и будущее России» гидг керг-үүлдврин ашлгч девсңд орлцтха гисн үрвр кев.

Л.Цебекова марһана ашлгч конференцд орлцад, «Семья и семейные ценности в зеркале печатных средств массовой информации Республики Калмыкия» гидг нерǝдлһтǝ материал ǝмтнǝ оньгт тусхав.

Тер керг-үүлдврин ашлгч девсңд орлцсн ǝмтнǝ төлǝ «Презентация интересных проектов и рубрик СМИ, посвященных семейной тематике. Поиск новых форматов и тем» гидг төрǝр «төгрг ширǝ» бүрдǝгдв. Өдгǝ цагин медиа-халхсин нүүрлгч специалистнр нǝǝмн мастер-класс давулв.  Марһана лауреатнриг ачлв.

Любовь Цебекова долан хонгин йовудт «Өрк-бүл болн Әрǝсǝн иргч» («Семья и будущее России») гидг төрǝр шинҗллтин көдлмш кеҗ күцǝв. Эн журналистнрин төлǝ давулгдсн цуг Әрǝсǝн марһанд тер көдлмшин тускар келҗ өгв. Тер керг-үүлдврин жюрин тоолврар, энүнǝ номин көдлмш хамгин сǝн көдлмшмүдиин тоод орв.

Октябрь сарин 25-д журналистын цутхлң Герт цуг Әрǝсǝн марһана дөчн һурвн  лауреатыг ачлв.  Эн керг-үүлдврин мөңгнǝ мөрǝ 1 сай 240 миңһн арслң болв.

Любовь Цебекова «Номин көдлмшмүд» («Научные работы») гидг номинацд һурвдгч орм эзлв. М.В. Ломоносовин нертǝ Москова балһсна деед сурһулин журналистикин факультетын ассистентнр негдгч болн хойрдгч орм эзлв.