Октябрь сарин 27-д, 12.00 часла, Әрǝсǝд болн талын орн-нутгудт тавдгч  Географическ диктант болх.

Олна Тетгǝч Советин Ахлачин болн Әрǝсǝн Федерацин Президент Владимир Путина седвǝрǝр иим нарт-делкǝн гегǝрлтин керг-үүлдвр бүрдǝгдҗǝнǝ.

2015 җилǝс авн ǝмтн дунд географиян төрмүдǝр медрл тархахин төлǝ  Географическ диктант давулгдҗана. 2017 җилǝс авн тер керг-үүлдвр нарт-делкǝд давулгддг болв. Нидн җил 97 нутгт ǝмтн тиим диктант бичцхǝв. Тер җил Әрǝсǝн космонавт Сергей Прокопьев Нарт-делкǝн космическ станцын орбитас тер кергт орлцсн улст менд келүлв. Әрǝсǝн Башкортостан Республикд бǝǝдг ǝмтн эн керг-үүлдврт хамгин олар орлцв, тер республикин 416 бүрдǝц Диктан бичцхǝв. Талын орн-нутгудас болхла терүнд Китдын (10 талвң) болн Беларусь Республикин (9 талвң) улс олар орлцв. 257 һар күн талвңгудур ирǝд, 119 миңһң күн онлайн кевǝр Диктант бичцхǝв. Дөрвн җилин туршарт ут тоодан 900 шаху күн Диктант бичв.

Хальмг Таңһч Әрǝсǝн талдан регионмудла ǝдл эн керг-үүлдврт шунмһаһар орлцна. Җил болһн мана регионд «Русского географического общества» гидг бүрдǝцин Хальмгин региональн ǝңг (КРО РГО) таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин дөңгǝр мана регионд сурһулин учрежденьсин ул деер эн керг-үүлдврин талвңгуд бүрдǝнǝ. РГО-н региональн ǝңгин һардач, Әрǝсǝн Федерацин Федеральн Советин Орн-нутгин Хүүвин депутат Лариса Шойгун нөкд Алексей Ванькаевин келсǝр, 2019 җилд эн керг-үүлдврт орлцхар седжǝх 4 талвң темдглгдв. Эннь Ергенинск селǝнǝ Л.О. Инджиевин нертǝ школ, Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин көдлǝчнрин мергҗлт өргҗүллһнǝ институт, Хальмг келн-улсин гимназь болн Элст балһсна 4-гч тойгта школ.

«Диктант бичхǝр седҗǝх улсин то даңгин өсǝд йовна. Тенд дунд Әрǝсǝн географическ бүрдǝцин  Президент, Әрǝсǝн Федерацин харслтын министр С.К. Шойгу, Ф.Н. Ломоносовин нертǝ Московск гуманитарн деед сурһулин ректор В.А. Садовничий, Әрǝсǝн Федерацин нисǝч-космонавт Ф.Н. Фетисов болн нань чигн нертǝ улс йовна. 2018 җилд Хльмг Таңһчд эн керг-үүлдврин төлǝ дөрвн талвң бүрдǝгдсн билǝ, терүнд таңһчин 150 шаху күн орлцв» — гиҗ А. Ванькаев темдглҗ келǝд, эн җил эн төрǝр эврǝннь медрлǝн шалһхар седх ǝмтнǝ то улм олн болх гиҗ иткҗǝх медүлв.

Эн җил дөрвн часын туршарт ǝмтн диктант бичх. Тер диктант 30 даалһврас тогтх, тедн һурвн ǝңгд хувагдхмн: географическ терминс медлһн, географическ зураһар көдлҗ чадллһн, зуульчлһ кедг ǝмтнǝ ахр бичгүдт болн урн үгин үүдǝврмүдт заагдсн орм олҗ авлһн. Деер заагдсн эн керг-үүлврин талвңгуд тал ирҗ чадшго улс интернет олзлад, гертǝн диктант бичҗ чадҗана. Ванькаевин келсǝр, декабрь сарин эклцǝр сурврмудын чик хǝрүс медгдхмн. Эн җил түрүн болҗ цуг Әрǝсǝн географическ диктантд орлцсн ǝмтнд герчин цаасн өггдх.