«Спорт-норма жизни» гидг  федеральн төсвǝр Элстин нǝǝмдгч микрорайонд бǝǝх «Восточный» гидг стадионыг ясҗана. Балһсна администрацин барин-цергллтин зǝңглсǝр, арвн тавн җилд эн стадион үүлдҗǝнǝ, зуг тер җилмүдин туршарт нег чигн дǝкҗ энүг яссн уга. Болв тенд даңгин олн ǝмтн хурҗ, цогц-махмудан батрулна.
Эн җил тер стадионд искусственн девскртǝ футбол нааддг тегш һазр, гүүлһнǝ хаалһ  кегдх, баскетбольн болн волейбольн талвңгуд, тренажермуд болн нань чигн юмс бǝргдх.
Стадионд бǝǝх зданьд, «Хан» гидг спортивн-баһчудын клуб каратэһар занятьс давулна. «Спорт-норма жизни» гидг  федеральн төсвǝр ясгдх тоотсин тоод эн зданин яслһн орхш. Одахн балһсна администрацин толһачин үүл цаг зуур дааҗах Дмитрий  Трапезников тер зданиг хǝлǝчкǝд, тенд ясврин көдлмш кегдх гиҗ иткүлҗ герчлв. «Стадиона бǝǝдлиг шинҗлҗ хǝлǝҗǝсн цагт терүнǝ үүднǝ өөр ик цандг үзгдв. Җилǝс даву тенд усн һооҗҗана. Трапезников усыг йүхиг болн эвдрлтыг уга кехиг даалһв», — гиҗ  пресс-релизд зǝңглгдҗǝнǝ.