Октябрь сарин хөрн йиснд «Интерактив» гидг бичкдүдин цутхлңд «Ниилвр» гидг баахн өрк-бүлмүдин клуб О.А. Шунгаеван нертǝ Перинатальн цутхлңгин  специалистнрла хамдан баахн бүлмүдин болн өрк-бүлǝн өндǝлһхǝр седҗǝх баһчудын төлǝ семинар-тренинг өңгǝр давулх.

Тер керг-үүлдврт орлцх ǝмтнд клубин тускар келҗ өггдх, дǝкǝд өрк-бүлд учрдг цүүгǝнǝ болн дǝврлһнǝ төрмүдт нерǝдгдсн семинар бүрдǝгдх, терүнд  Перинатальн цутхлңгин  клиническ психолог орлцх. Клубын шунмһа улс иим олн зүсн төрмүдт нерǝдгдсн харһлтс болн баахн өрк-бүлмүдин төлǝ кергтǝ керг-үүлдврмүд даңгин бүрдх саната. Баһ наста ǝмтн социальн сетьд #МолодыеСемьиКалмыкии гидг һол хештегǝр эн клубин тускар медҗ авч чадҗана.

«2013 җилǝс авн Хальмг Таңһчин спортын болн баһчудын политикин Министерствин, Таңһчин  баһчудын цутхлңгин һардврт «Ниилвр» гидг баахн өрк-бүлмүдин клуб көдлҗǝнǝ. Әмтнд өрк-бүл болн гер тогталһн ик чинр зүүдгиг күргҗ медүллһн, саллһиг зогсалһнд туслдг өрк-бүлин авъясмудыг хадһлһн мана бүрдǝцин күсл болҗана», — гиҗ «Таңһчин баһчудын цутхлң» гидг Хальмг Таңһчин шаңһа учрежденин  специалист, клубын һардач Эльзята Гахаева келǝд, ǝмтнд тер семинарт ирҗ орлцтн гисн үрвр кев. — Октябрь сарин 29-д, һурвн часла, 9-гч микрорайона 23-гч герт бǝǝх «Интерактив» гидг бичкдүдин цутхлңд эн керг-үүлдвр болх. Әмтн терүнд өңгǝр орлцҗ чадх».