Таңһчд мөңгǝр дөң күрглһнǝ кергин найн долан процентнь электронн кевǝр күцǝгднǝ. 2019 җилд 24129 ǝмтиг көдлмшǝр теткдг күн Хальмг Таңһчар Әрǝсǝн Федерацин социальн страхованин көрңгин региональн ǝңгǝс страхованин халхар мөңг йилһҗ өгтн гиҗ сурцхав, теднǝс 23462 ǝмтн тер сурвран электронн реестрин кевǝр илгǝв.

Эн ведомствин барин-цергллтин зǝңглсǝр, эн көрң 347,2 сай һар арслңгар дөң күргв. Цаг зуур эс көдлҗ чадх улст 143,6 сай арслң, саата күүкд улст болн үр һарһсн күүкд улст 80,2 сай арслң болн саата болснас авн медицинск учрежденьд зогсн күүкд улст күсдундур сай арслң өггдв.

Дǝкǝд үр төрсн ǝмтнд 18,4 сай арслң йилһгдҗ өггдв, күүкдин ардас хǝлǝҗǝх улст  98,6 сай арслң болн көдлмштнь му йовдл учрад, цаг зуур көдлмш уга бǝǝх ǝмтнд болн эрдмǝсн көлтǝ гем авсн улст 2 сай арслң өггдв.

Көдлмштǝн зовлң үзсн ǝмтн эрүл-мендǝн батрулхин төлǝ эмнүлдг һазрур йовхларн, немр, мөңг өггддг сулдхврт һарч чадҗана. Эн җил эн кергин төлǝ 0,6 сай арслң һарһв.

Эрмдгтǝ үрдин ардас хǝлǝҗǝх улст немр дөрвн амрлһна өдр өггднǝ, тиим ǝмтиг көдлмшǝр теткҗǝх улс тер дөрвн өдрин йовудт һарсн һаруһинь дааһад, мөңг йилһҗ өгнǝ, дǝкǝд ǝмтиг көдлмшǝр теткдг улс оршалһна төлǝ болн саглгч керг-үүлин төлǝ мөңг өгнǝ. 2019 җилд болхла һаруһинь даахин төлǝ 3,1 сай арслң йилһгдҗ өггдв.