Эклҗǝх режиссер Илья Сумьянов «Заметки Манджика. Я – калмык»  гидг фильм цокҗ авв. Энүнǝ келсǝр, җилин өрǝлин туршарт эднǝ фильм цокҗ авлһна баг эн түрүн кинолентан бичҗ авв. Нǝǝмн өдрин йовудт болхла фильмиг цокҗ авцхав.

Ик кезǝнǝс авн «Ойрат-медиа» гидг билгин ниицǝн шогта фильмиг цокҗ авх саната бǝǝҗ. Болв эднд мөңгн уга билǝ, фильмд орлцх актермуд чигн уга бǝǝсмн.

Фильмин нерǝдлһǝс, энүнǝ түүрвчнрин негнь Сарпинск района Шарнут нертǝ селǝнд бǝǝдг, бǝǝрн вайнер Байр Ходжаев болҗахнь медҗ болхмн. Инетрнетд эн @zametki__mandzhika гидг нер олзлна. Эн баһ наста күн Инстаграммд шогта ахр клип бичнǝ. Тер хальмг орс келǝр шоглҗ келнǝ. Хальмг Таңһчд бǝǝдг цуг келн ǝмтн терүнǝ келсиг сǝǝнǝр меднǝ. Тегǝд энүг олн ǝмтн таньҗ меднǝ.

Шарнут селǝнǝ баһ наста көвүнǝ ахр видеороликуд таңһчин цуг райодын ǝмтнд таасгддг болв. Иигҗ Байр Ходжаевин нернь туурв. Илья нег һазра күүнлǝ соцсетьд таньлдад, хамдан Инстаграммин төлǝ төсв үүдǝхмн гисн селвг өгв. Байр терүнд дарунь зөвǝн өгв. Баһчуд хамдан эклǝд көдлв.

Хөөннь көвүд эврǝ фильм бичҗ авдг болцхав. Билгтǝ хойр күн хамдан көдлǝд, «Заметки Манджика. Я – калмык» гидг таңһчин шин кинопродукт үүдǝв.

Урднь «Худлахар шоу» гидг шогин төсвин орлцачнр энүнлǝ ǝдл юм үүдǝлǝ.  Тедн тǝǝз деер һарад, шоглдг билǝ. Хөрн негтǝ Байр болхла социальн сетьд аккаунт тогтаһад, бичсн роликудан үзүлǝд, эврǝннь көдлмшин тускар олн ǝмтнд медүлнǝ.

Эн кинокартин цокҗ авлһна көдлмшт актермуд, оператормуд, администратормуд орлцв. Илья Сумьянов, Санан Уруджаев болн московск продакшен бүрдǝһǝчнрин багд орад, шогта фильмин цокҗ авлһыг һардв.

Көвүд фильмин учр-утхиг нууҗана. Болв бидн таднд энүнǝ тускар невчк медүлҗ өгнǝвидн. Эдн җирһлǝс фильмин учр-утхиг болн дүрмүдиг авцхав «Җирһлтә» гидг худлар бүрдǝсн селǝнд фильмиг цокҗ авв. Йирн җирһлд эн селǝн уга. Тер селǝнǝ ǝмтн мана таңһчин селǝдин улсла ǝдл хальмг келн-улсин авъясмуд болн заң-бǝрц сǝǝнǝр меднǝ. Тегǝд эн фильм хǝлǝхлǝрн, күн болһн эврǝннь өрк-бүлǝн, үр-иньгүдǝн, хом-хоша бǝǝдг улсан, тодлврмудан санад бǝǝх.

«Ойрат-медиа» хара биш шогта фильм цокҗ авв. Хальмг Танһчин билгтǝ баһчуд «Заметки Манджика. Я – калмык» гидг түрүн келн-улсин фильм цокҗ авад, мана таңһчин ǝмтнǝ седклд байр үүдǝхǝр седжǝнǝ.

Эн фильмиг бүрдǝсн баг терүг цааранднь цокҗ авхар седжǝнǝ. Келхд, тер фильмин эклҗ тǝвлһнд ирх ǝмтн кинокартинын дарук серийд бийǝн үзҗ чадх. Шин серийин сценарин бичлһиг дуусҗ йовна.