Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков:

– Усар тетклһн хаһлгдх зөвтǝ һол төрмүд негнь болна. Тегǝд даңгин эн төр босхгдад бǝǝнǝ. Өцклдүр Әрǝсǝн Президентин Администрацин Һардачин дарук Сергей Кириенко видеоконференц давулад, иргнмүдтǝ күүндв. Би тер керг-үүлдврт бас орлцв. Сарпинск района Садовое селǝнд бǝǝдг олн үртǝ эк эднǝ селǝг цутхлң усар теткҗ үзтн гиҗ сурв. Ода эн районур артезианск бурһудсн нүкнǝс (скважин) ус орулҗ өггдҗǝнǝ. Ус гүүлгдг торв элҗ одв, энүнǝс көлтǝ һанцхн дулан  цагла артезианск бурһудсн нүкнǝс ус өггднǝ, талдан цагла ус зөөдг машид ус авч ирнǝ. Тер селǝнǝ күүкд күүнд эн халхар көдлмш кегдҗǝнǝ гиҗ зǝңглв. Садовое селǝнүр 1,8 дууна һазр татгддг магистральн водовод тосхгдв, дǝкǝд 9,6 дууна һазрт терүг татх кергтǝ, хойр бурһудсн нүк (скважин)  чавчҗ һарһгдхмн. Тиигхлǝ водоводт усн орх, селǝн дотр бǝǝх элҗ одсн салһгч сеть ясгдх. 2021 җил төгстл Садовое селǝнд цутхлң усар тетклһн көдлдг болһх, зурһан миңһн күүтǝ селǝн цевр усар теткгдх. Сергей Владиленович усар тетклһнлǝ залһлдата, таңһчин делгрлтин онц программд орсн төрмүд белдҗ өгтн гив. 2020 җилд мадн эн көдлмшǝн төгсǝҗ үзтхǝ гиһǝд, федеральн правительствд мана селвгүдиг хǝлǝтн болн теднǝ төлǝ дарунь мөңг йилһҗ өгтн гисн сана-селвг өгхǝр седҗǝхин тускар эн келв.