2019 җилд болсн Әрǝсǝн Федерацин Президентын грантмудын хойрдгч марһана аш диглгдв. Терүнд коммерческ биш бүрдǝцс орлцв. Гражданск обществ делгрүлхин төлǝ эн марһан бүрдǝгдв. Хойрдгч марһанд ут тоодан 2 миңһн 128 бүрдǝц орлцв. Эн марһанд орлцхар 7 846 коммерческ биш бүрдǝц 9073 эрлһ орулҗ өгв. Энүнǝ тускар президентын грантын Фондын сайтд бичǝтǝ.

«Марһанд түрүн болҗ иим олн төсв орлцв», —  гиҗ Әрǝсǝн Федерацин Президентын администрацин һардачин негдгч дарук Сергей Кириенко президентын грантын марһа бүрдǝлһнǝ төрмүдǝр үүлддг координационн комитетин хургт келв.

Сүл җилмүдт орн-нутгин регионмудт һурвн зун һар сурһулин семинар давулгдв, 2018 җилд социальн төсвсǝр онлайн-курс бүрдǝгдв. Терүнǝ йовудт эксперт улс коммерческ биш бүрдǝцсиг төсвин сойлын келǝр күүнддг сурһна, эрлһ сǝǝнǝр белдг, немр мөңгн олҗ авдг дасхна. Эн җилин июль сард президентын грантмудын Фондын эксперт улс Элстд тиим семинар-дамшллһ давулсн билǝ.

61 регионас ирсн 603 эксперт улс төсвсиг шинҗлв. Негдсн эксперт улсын советын селвгǝр грантын фондас 4,35 җува арслң йилһгдх, тер мөңгн хойр миңһн һар коммерческ биш бүрдǝцин хоорнд хувагдв. Ноябрь сарин негнǝс авн мөңгǝр дөңнгдх төсвс җирһлд эклǝд тохрагдх.

Хальмг Танһчас 18 коммерческ биш организац орлцв, теднǝс зурһан бүрдǝциг мөңгǝр дөңнх. Эннь «Олна болн номин седвǝриг дөңндг Цутхлң» АНО (шүүҗ авсн грантын мөңгн 2 сай 477 182 арслң болх), «Бадм цецг» гидг Хальмг Таңһчин экологическ олна бүрдǝц (459 миңһн 614 арслң), Хальмг Таңһчар «Әрǝсǝн юристнрин Ассоциац» гидг цуг Әрǝсǝн олна бүрдǝцсин региональн ǝңг (1 сай 984 миңһн 439 арслң), «Тенгрин уйдл» гидг өдгǝ цагин өөрднрин сойл делгрүллһнǝ Цутхлң» гидг Хальмгин олна бүрдǝц (1 млн 493 010 арслң). «Хальмг Таңһч» гидг хǝǝлһнǝ отрядмудын Ассициац» гидг Хальмгин региональн олна бүрдǝцин «Нам доверена память» гидг төсв 4 сай 36 миңһн 189 арслңгар дөңнгдх.

«Хальмг Таңһч» гидг хǝǝлһнǝ отрядмудын Ассициацин ахлач Дмитрий Халхиновин темдглсǝр, эн төсвǝр нутган харсад, ǝмнǝсн хаһцсн цергчнрин тодрхалгдсн нер-уста, цергчнр оршагдсн цуг орм реестрт орулгдҗ бичгдх, терүгǝр элгн-садн, шинҗллт кедг тууҗчнр, хǝǝлһнǝ көдлмш давулдг улс салдс болһыг олҗ авад, терүнǝ тǝвсн хөвин тускар медҗ авх. Дǝкǝд Санлын Вахтын йовудт олҗ авгдсн салдснрын цогцмуд оршагдх, нǝǝмнǝс баһ биш мемориальн чолун тǝвгдх.

Марһана негдсн эксперт улсын советин ахлач Андрей Клепачин темдглсǝр, гражданск обществ дǝǝнлǝ, Әрǝсǝн тууҗиг сǝǝнǝр медҗ авлһнла залһлдата төрмүдиг дөңннǝ. «Президентын грантмудын марһана ашар 2019 җилд Алдр Дǝǝнǝ 75 җилин өөнд нерǝдгдсн 122 төсв дөңнгдх, теднǝ төлǝ 284 сай арслң йилһгдҗ өггдх. Дарук марһанд тиим төсвс улм олн болх гиҗ иткҗǝнǝв», — гиҗ Клепач келв.