Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентын) дарани хургт депутатнрин ик зунь таңһчин Толһач Бату Хасиков таңһчин правительствин премьер-министрин үүлд суңһсн кандидат Юрий Зайцевиг дөңнв. Хургт орлцсн 25 депутатас хөрн һурвнь энүг дөңнв, хойрнь терүг дөңнсн уга.

Хальмг Таңһчин Толһачин администрацин һардач Чингис Бериков Юрий Зайцевин тускар иигҗ келв: «Зайцев күцǝмҗтǝһǝр көдлдг региональн һарадач. Эн стратегическ ухата, аналитическ билгтǝ,  кергǝн сǝǝнǝр меднǝ, ǝмтнлǝ ээлтǝ, дааврта, үннч күн. Билгтǝ Юрий Викторовичин һардврт Хальмг Таңһчин Правительств апрель сарас авн эн өдр күртл таңһчин социально-экономическ делгрлтлǝ залһлдата  ик чинртǝ төрмүд хаһлҗ чадв, энүнǝ нилчǝр мана таңһчур федеральн күцǝгч йосна болн ик энергетическ компаньсин һардачнр ирцхǝв».

Юрий Зайцевин һардврт региона правительствин команд Әрǝсǝн Федерацин йиртмҗин көрңгин болн эргндк бǝǝдл харлһна Министерствла хамдан цагларн, ахр болзгт таңһчин социально-экономическ делгрлтин онц программ батлһар өггдсн Әрǝсǝн Правительствин төсв заквр белдв. Тер программар 246 керг-үүлдвр күцǝгдх, 2019 -2024 җилмүдт эн программар 117,99 җува арслң йилһгдҗ өггдх, тер мөңгнǝс 39,16 җува арслң федеральн бюджетǝс, 810 сай арслң таңһчин бюджетǝс йилһгдх, 78,2  сай арслң болхла бюджетǝс йилһгдхн уга, талдан ормас авгдх.

Юрий Викторович региона министермүдин кабинетин толһач болад, Хальмг Таңһчд яһҗ келн-улсин төсвс җирһлд тохралһна кергин земинь дааҗана. Эн күслмүд күцгдхлǝ, таңһчин социально-экономическ делгрлтин төрмүд хаһлгдх. Тер кергүдин төлǝ федеральн бюджетǝс мөңгнǝ 99 процентнь йилһгдх гиҗ региона толһачин администрацин һардач темдглв.

Юрий Зайцев таңһчин правительствин өдгǝ цагт кеҗ күцǝгдҗǝх болн иргчдǝн күцǝгдх кергүдин тускар келҗ өгв. Энүнǝ темдглсǝр, регион бат социально-экономическ бǝǝдлтǝ. 2019 җилин нǝǝмн сарин ашар һол капиталд мөңгн икǝр орв, ǝмтнǝ ору, дунд сарин җалв өсв, көдлмш уга улсин то баһрв гиҗ Зайцев темдглҗ келв.

«Региона һардачнрин һол кергүдин тоод ǝмтиг сǝн усар тетклһиг, эврǝннь бюджетин мөңгǝр таңһчиг теткҗ чадлһыг, социальн халхсиг өдгǝ цагин некврлǝ ирлцүллһиг, балһсна болн эргндк бǝǝдлиг ясрлһиг, инфраструктурн үгцǝһǝр шахлһиг уурулҗ чадлһиг зааҗ болхмн. Эн күслмүд келн-улсин төсвсиг җирһлд тохралһнла залһлдата. 2019 җилд арвн келн-улсин төсвин тоод орсн 45 региональн программ җирһлд тохрагдх, зураһар теднǝ төлǝ 3,8 җува шаху арслң йилһгдх, тер мөңгнǝ дөрвнǝ һурвнь федеральн мөңгн болх», —  гиҗ Хальмг Таңһчин министрмүдин кабинетин толһач келв.

Инвестиционн болн арһлачнрин үүлдвриг, региональн промышленность делгрүлх, баһ болн дунд бизнесиг дөңнх кергтǝ гиҗ эн темдглв. Эн җил төгстл тер күслмүдин төлǝ Әрǝсǝн Федерацин экономическ делгрлтин Министерств Хальмг Таңһчд 250 сай арслң йилһҗ өгх.

Юрий Зайцев регионд  сǝн бизнес-бǝǝдл тогтахин төлǝ «прочие потребители» гидг улсин тоод ордг ǝмтнǝ төлǝ электричествин күчнǝ үн кимдрүлх кергтǝ гисн селвг өгв. Хальмг Таңһчин Правительств таңһчин делгрлтин зурад тариф кимдрүлһǝр кеҗ күцǝх кергүд зааҗ өгв, Әрǝсǝн энергетикин Министерств, терүнǝ һардач Александр Новак болн Федеральн антимонопольн цергллтин һардач Игорь Артемьев мана седвǝриг дөңнв гиҗ эн келв. Удл уга Әрǝсǝн Федерацин  Правительствин Ахлачин дарук болдг улсас негнь эн төриг хǝлǝх, хөөннь  премьер-министр бийнь терүг шинҗлҗ хǝлǝхмн.

«Тенд мана седвǝриг дөңнх гиҗ ицҗǝнǝвидн. Тариф нег арслңгар кимдрв чигн, эннь ик кимдрлһн болх. Тиигхлǝ таңһчд үүлддг предприятин то баһрдган уурх. Дǝкǝд шин производственн объектмүд секгдх», — гиҗ  Юрий Зайцев темдглв.

Юрий Зайцев региона правительствин һол кергүдин тоод 2030 җил күртл таңһчин социально-экономическ делгрлтиг заав. Таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгǝнǝ Министерств болн Хальмг деед сурһуль эн программин документ белдҗǝнǝ, хөөннь эдн региональн правительств терүг батлтха гиһǝд, тер программ документиг таңһчин правительствд орулҗ өгх, региональн правительств Әрǝсǝн экономическ делгрлтин Министерствла хамдан Әрǝсǝн Федерацин правительствин медлд бǝǝдг аналитическ цутхлңгин талвңд эн төрǝр олна күүндлһ давулх.

Эн хургт орлцсн Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков энүнǝ суңһсн кандидатурыг дөңнсн депутатнрт ханлт өргв.

«Суңһврин йовудт бидн нег команд кевтǝ көдлҗ чаддган үзүлвидн. Мадн ниицҗ чаддган үзүлǝд, нег күслтǝ, саната болдган медүлвидн. Ода болхла мадн күнд көдлмш кехвидн. Кех көдлмш дала. Кергǝн сǝǝнǝр эклсн Юрий Викторовичд болн энүнǝ командт ханлт өргҗǝнǝв. Федеральн министрмүд таңһчур хара биш ирсн уга. Теднǝ ирлһн учрта. Кергүд күцǝгдҗǝнǝ.

Мадн болн тадн депутатнр, эн көдлмшт шунмһаһар орлцх зөвтǝвидн. Цуг арһ-чидлǝн һарһад көдлх кергтǝ. Таңһчин парламентд тана талвң шиидвр хǝǝлһнǝ болн һарһлһна кергүдин һол орм болтха гиҗ дурдҗанав. Зака һарһдг улсас чинртǝ селвгүд күлǝҗǝнǝвидн. Региона йоснд дааврта кергүд күцǝх кергтǝ. Бидн таңһчан талдан кемҗǝнд һарһх зөвтǝвидн», — гиҗ Бату Хасиков келв.