Москва балһснд «Москвад Хальмг Таңһчин зурачнр» гидг нерǝдлһтǝ һǝǝхүл секгдв. Тер Хальмг автономин зун җилин өөнд нерǝдгдҗǝнǝ. Хальмг сойлыг делгрүлхин төлǝ, олна ниицǝнлǝ болн бүрдǝцслǝ залһлда батрулхин төлǝ эн керг-үүлдвр бүрдǝгдв.

Региона правительствин барин-цергллтин зǝңглсǝр, Хальмг Таңһчин  Правительств эн кергиг бүрдǝҗǝнǝ. Авъясмуд болн тедниг үйǝс үйд күрглһн эн һǝǝхүлин һол күсл болҗана, болв зурачнрин билг болн  стилистическ концепц күүнǝ оньг авлна, эдн өдгǝ цагин җирһлиг сǝǝнǝр үзүлҗǝнǝ гиҗ Хальмг Таңһчин Правительствин Ахлачин дарукин үүл цаг зуур дааҗах Людмила Иванова тер керг-үүлдвриг сексн цагтан темдглв.

Эн һǝǝхүлд мана танһчин һурвн зурачин 36 зург үзҗ болхмн. Әмтн Әрǝсǝн Академин зурачнрин йосн гешүн, Хальмг Таңһчин Келн-улсин зурач Александр Поваевин, Әрǝсǝн зурачнрин Ниицǝнǝ гешүн, таңһчин, цуг Әрǝсǝн болн нарт-делкǝн һǝǝхүлмүд даңгин орлцдг Халга Поваеван, дǝкǝд Олег Хейчиевин зургуд үзҗ чадх.

«Москвад Хальмг Таңһчин зурачнр» гидг һǝǝхүл хойр сарин туршарт болх.