Элст балһсна 12-гч тойгта дундын школын сурһульч, арвн һурвта  Дмитрий Пихтуров чемпиона 15 тасмта, 32 кубокта болн 97 медальта. Эн тавн җилин туршарт цогц-махмудан батрулҗана.

Эн көвүн болн терүнǝ эк-эцкнь Дмитрий болн Елена Пихтуровихн Диман тренер  Баатр Басанговиг кергǝн йир сǝǝнǝр меддг күн гиҗ тоолна. «Эн күн эврǝннь сурһульч болһндан седклǝн тусхана. Үлгүрнь, Хальмг Таңһчин гиигн атлетар соньмсдг улсиг ик марһаст авч йовхин төлǝ эдниг мөңгǝр дөңнх ǝмтиг олҗ авна. Бидн энүг мана көвүнǝ «хойрдгч эк-эцк» гинǝвидн. Иргчдǝн Дима чемпиона нер зүүтхǝ гиһǝд, эн өдр болһн терүнлǝ көдлнǝ. Эн Димад юунд болв чигн нөкд болна, энүнд кергǝн сǝǝнǝр күцǝдг болн күч-көлснд дурта болдг сурһмҗ өгнǝ», — гиҗ омгтаһар гиигн атлет күүнǝ эк-эцкнь келв.

Дмитрий гиигн атлетикǝр һурвн бүдүн улсин разрядта, региональн, цуг Әрǝсǝн болн нарт-делкǝн марһаст диилвр бǝрлǝ, ǝмтнǝ тооһарн сай кү күцдг Әрǝсǝн балһсдт шулун гидгǝр гүүһǝд рекорд тǝвв. Спортсмен улм сǝǝнǝр бийǝн белддг болв, эн Әрǝсǝн цуглулсн командт орад, олимпийск чемпион болхар седҗǝнǝ.

Ода Дима дунд дистанцд (400-600 метр) гүүнǝ.  Хол һазрт (1-1,5 км) бас гүүҗ чадна. Дөрвн җилин туршарт эн эврǝннь эв-арһар гүүдг болв, дǝкǝд разминкар, гүүлһнǝ техникар болн ки авлһар, һарарн көдлһǝр болн цогц бǝрлһǝр бийиннь эв-арһ тогтав.

Дима кроссас нань түүмрин-кергт орлцдг спортар соньмсҗана. Харшта хаалһар гүүдг, сурһулин башнь деер штурмовой давшурар давшдг, түүмрин эстафетд орлцдг болн цергǝ үрглҗдǝн зогсдг дасҗана. Дǝкǝд эн киберспорт соньмсна, заһс бǝрхдǝн дурта.

Энүнлǝ цацу наста ǝмтнлǝ ǝдл, эн трап гидг көгҗм соңсхдан дурта. Сул цагтан көвүн комедь болн боевик хǝлǝнǝ. Өдгǝ цагин фильмас энүнд режиссермуд Оливье Накаш болн Эрик Толедано бүрдǝсн «1+1» гидг нерǝдлһтǝ французск фильм таасгдна. Дима дегтрмүд хая-хая умшна, фантастик умшхдан дурта. Үлгүрнь, ода эн К.Дойлын «Затерянный мир» гидг роман дǝкнǝс умшҗана.

Дима Московск областин Долгопрудный балһснд инженер-космонавт Виктор Пацаевин санлд нерǝдгдҗ давулгдсн, гиигн атлетическ гүүлһнд диилвр бǝрв.