Октябрь сарин арвн дөрвнд, арвн негн часла, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын зурһадгч хуралтын арвн негдгч хург болх.

Хальмг Таңһчин Толһач таңһчин Правительствин Ахлачин үүл даах күүнǝ кандидатурын төрǝр селвгǝн өгв, депутатнр хурад, тер селвгиг хǝлǝх гиҗ фракционн көдлмшин төрин, зǝңгллһнǝ-аналитическ тетклһ күцǝлһнǝ болн Улсин Хуралыг олнла залһлдулдг ǝңгд келв.