Элстд, Н. Н. Пальмовин нертǝ Келн-улсин музейд, байрин кемд «Ноһан Дǝрк» гидг шар шаҗна үзүлгч искусствин һǝǝхүл секгдв. Һǝǝхүл Хальмг автономин зун җилин өөн угтҗ давулгдҗана. Н. Прозрителевин болн Г. Правен нертǝ Сарпулин орн-нутгин тууҗин-сойлын болн йиртмҗин-һазрин дүрснǝ музей-заповедникас авч ирсн Ноһан Дǝркин шар шаҗна шүтǝн эн һǝǝхүлин һол экспозиц болҗана. Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков болн Вьетнам Социалистическ Республикин Бачм болн Дааврта элч зерг Нго Дык Мань эн ончта керг-үүлдврин күндтǝ гиичнр болв.

Хальмг Таңһчин ǝмтн Ноһан Дǝркин шүтǝг үзтхǝ гиһǝд, Бату Хасиков  Ставропольск крайин губернатор Владимир Владимировла мана таңһчур тер шүтǝг авч иртхǝ гиһǝд, бооца батлв. Тегǝд таңһчин Толһачин седвǝрǝр эн һǝǝхүл давулгдҗана. Таңһчин хотл балһснд «Ноһан Дǝркин» һурвдгч экспозиц давулгдҗана, урднь 2015-гч җилд болн 2017-гч җилд Н. Н. Пальмовин нертǝ Хальмг Таңһчин Келн-улсин музейд «Ноһан Дǝркин» экспозицс бүрдǝгдлǝ. Түрүн болҗ музейин эн төсв ут болзгин туршарт болх. 2020 җилин октябрь сарин негн күртл Хальмг Таңһчин Келн-улсин музейд эн һǝǝхүл давулгдх.

«Эндр бидн цуһар байрта бǝǝнǝвидн. Иим күнд цагла болн мана җирһлин хөвтǝ цагла бидн эн ǝрүн юм үзҗ чаджанавидн, ном умшад, «Ноһан Дǝркдǝн» зальврҗанавидн. Эннь мана седклд иткл зүүллһнǝ, бидн хамгин сǝн җирһл үзхǝр зүткхвидн. Таңһчин һардачнр болхла эн шүтǝг төрскн һазрурн хǝрҗ ирүлхин төлǝ цуг арһ-чидлǝн һарһх. Бидн эн ǝрүн шүтǝг харсад, хадһлсн Ставропольск крайин ǝмтнд ханлт өргҗǝнǝвидн. Мана сурврар Элстүр шүтǝг авч ирүлсн Ставропольск крайин губернаторт ханлт өргҗǝнǝв. Болв һанцхн энүнǝ күцлǝр эн керг күцǝгдсн уга, юңгад гихлǝ энтн музейин экспонат, энүнд ясвр кергтǝ болҗана. Зуг маднд даавр өгǝд, эн шүтǝг авч йовх зөв өгв. Цааранднь чиновник улс болн музейин көдлǝчнр тер шүтǝг хадһлх. Мана керг күцтхǝ гиһǝд, цуһар ном умшхмн», — гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Баһ Дөрвдǝ хурлын билгтǝ зурачнр болн уйн наста уячнр «Ноһан Дǝрк» шүтǝг үүдǝв. Ода нег сарин туршарт ǝмтн Хальмг Танһчин Келн-улсин музейд ирǝд, эн ǝрүн шүтǝг һǝǝхǝд, ном умшҗ чадҗана.

Тер керг-үүлдврин күндтǝ гиич, Вьетнамин элч зерг Нго Дык Мань хөвтǝ күн болад, Хальмг Таңһчд иим байрта йовдл болҗахла ирв гиҗ темдглв. Энүнǝ келсǝр, эн хальмгуд шар шаҗнд иткдг келн улс болдгиг, дǝкǝд кесг зун җилин туршарт Әрǝсǝд шар шаҗиг делгүрҗǝхиг хамдан сурһуль сурҗасн болн Московск орн-нутгин деед сурһулин общежитьд хом-хоша бǝǝсн Юрий Сенглеевас медҗ авч. Ода терүнлǝ хамдан эн түрүн болҗ мана таңһчур ирв. Эн Хальмг Таңһчин тускар сǝǝнǝр медҗ авхар седҗǝнǝ, дǝкǝд суңһврт диилвр бǝрсн таңһчин Толһач Бату Сергеевич Хасиковиг йөрǝв.

«Шар шаҗн вьетнамск болн хальмг келн-улсмудыг ниилүлнǝ. Мана келн улсмудт ǝдл юмн олн бǝǝнǝ. Намаг бүлǝнǝр тоссн таңһчин һардачнрт ханлт өргҗǝнǝв. Маднд олн зүсн һǝǝхмҗтǝ, соньн, тууҗин орм үзлв. Региона шин һардачнрта Хальмг Таңһч күцǝмҗ бǝрх гиҗ иткҗǝнǝв», — гиҗ вьетнамск элч темдглв.

Хөөннь тер керг-үүлдврин йовудт «Бурхн Багшин Алтн сүм» гидг Хальмг Таңһчин цутхлң хурлын ламнр ном умшад, «Ноһан Дǝрк» шүтǝг ǝрүслв. Терүнǝ хөөн музейд ирсн ǝмтн «Шар шаҗна искусств» гидг залд орад, һǝǝхүлин ке сǝǝхн  экспонатыг хǝлǝв.