Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерств давулсн «Келн-улсин участковый» гидг цуг Әрǝсǝн марһана негдгч девсң  диилвр бǝрсн ǝмтн дундас Хальмг Таңһчин улс 2019 җилд таңһчин полицин дааврта хамгин сǝн участковыг йилһҗ авх.

Сентябрь сарин арвн негнǝс авн сентябрь сарин хөрн күртл болсн онлайн-дууһан өглһнǝ ашар, марһана тер девсңгин диилǝчнр йилһгдв. Күн болһн энүнǝ хǝлǝцǝр полицин дааврта участковын цол чик кевǝр зүүҗǝнǝ гиҗ тоолҗах күүнǝ төлǝ дууһан өгч чадв.

Эн җилин октябрь сарин доланас авн марһана онлайн-дууһан өглһнǝ хойрдгч девсң эклв. Ведомствин барин-цергллтин зǝңглсǝр, терүнд Баир Зулаев («Городовиковский» гидг Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Батнасун Канкаев («Приютненский» гидг Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Савр Улюмджиев («Яшкульский» гидг Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Дмитрий Санджиев («Сарпинский» гидг Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Аюка Бадминов (Целинн районар Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Санал Тамадаев («Лаганский» гидг Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Александр Шурганов (Элст балһсар Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг), Баатр Дорджиев («Малодербетовский» гидг Әрǝсǝн дотр-дундын кергүдин Министерствин межмуниципальн ǝңг) орлцҗана.

https://08.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/18255660 гидг сайтд орад, хамгин сǝн участковын төлǝ дууһан өгч чадҗанат.