Эн намрар Хальмг Танһчин зурһадгч-доладгч классмудын сурһульнр М.В. Ломоносовин нертǝ XLII-гч марһанд орлцв. Әǝдрхн балһснд болсн цуг Әрǝсǝн сурһульчнрин предметмүдин олимпиадын ашлгч девсңд Элст балһсна «Перспектива» гидг нерǝдлһтǝ шаңһа биш школын сурһульчнр орлцв.

А.П.Гужвина нертǝ орн-нутгин школ-интернатд ирчкǝд, күүкд-көвүд 5-6 часын туршарт олн зүсн даалһврмуд күцǝв: эсвǝр болн эсвин нааддар, физикǝр, астрономияр болн Һазрин номар, химияр, биологияр, тууҗар, лингвистикǝр, утх-зокъялар. Сурһульчнрин билгиг, тедн номин үүлдврǝр соньмсдгиг, теднǝ интеллектуальн делгрлтиг, профессиональн медлһиг болн Әрǝсǝн школмудын өдгǝ цагин сурһульчнр ямаран медрлтǝ болдгиг медхин төлǝ күүкд-көвүдт иим даалһврмуд өггдв.

1978 җилǝс авн эн марһан давулгдҗана. Зǝңгллһнǝ технологин, гуманитарн болн  естественн номин халхсар көдлх билгтǝ баһчудыг белдлһнǝ болн хǝǝлһнǝ Әрǝсǝн системд эн марһан ончта орм эзлнǝ. Дǝкǝд тер марһанд диилвр бǝрсн, нүүрлгч орм эзлсн күүкд-көвүд Әрǝсǝн деед сурһульмудт орхар седхлǝ, теднд льгот өггдхмн.

Нидн җил «Перспектива» гидг школын сурһульчнр тер марһана очн девсңд нүүрлгч орм эзллǝ. 2020 җилин февраль сард Әǝдрхнд болсн олимпиадын шүүлһнǝ девсңгин аш медгдх.