Хальмг Таңһчар Келн-улсин банкин — Әңгин талвңд министерствсин, кредит өгдг бүрдǝцсин, региона арһлачнрин ниицǝнǝ элчнр цуглурад, Хальмг Таңһчд банковск кредит өглһнǝ кергин делгрлтд харш күргҗǝх төрмүдин тускар келцхǝв. Хальмг Таңһчин селǝнǝ эдл-ахун Министерствин барин-цергллтин зǝңглсǝр, предпринимательствиг мөнгǝр тетклһнǝ кергт харш күргдг тоотыг уга кехин төлǝ ю кехнь медҗ авлһн, инвестиционн төсвс җирһлд тохралһн, финансин туслмҗ авлһиг амр келһн эн хургин һол күслмүд болв.

Хальмг Таңһчин селǝнǝ эдл-ахун Министерствас тер керг-үүлдврт министр Санал Адьяев, терүнǝ дарук Очир Мацеков, дǝкǝд шинҗллт келһнǝ болн инвестиционн үүлдврин ǝңгин һардач Александр Китаев орлцв.

Эн керг-үүлдврт орлцсн ǝмтн регионд кредит өглһнǝ кергт харш күргдг төрмүдиг зааһад, тедниг эрк биш хаһлх кергтǝ гив. Тедн финансин туслмҗ авлһн күнд болдгиг, баһар мөңгǝр теткх зөвтǝ субъектмудын то баһрулсиг, бизнес болн кредитн бүрдǝцсин хоорнд күнд коммуникац тогтсиг темдглцхǝв. Доклад умшсн ǝмтнǝ кесгнь регионд селǝнǝ эдл-ахун төрǝр көдлдг улст яһҗ кредит өгдгин төрт ик оньг тусхав.

Хальмг Танһчин селǝнǝ эдл-ахун Министерствин толһач АПК-н халхар көдлдг ǝмтнд кредит өглһнǝ болзгиг икдүлҗ үзтн гив. Дǝкǝд эн кредит өглһнлǝ залһлдата документсиг амр кетн, селǝнǝ эдл-ахун төрǝр көдлдг улсин финансин медрлиг өөдлүлхин төлǝ банкла хамдан эн халхар керг-үүлдвр давулхмн гисн селвг өгв.

Дǝкǝд тер керг-үүлдврин йовудт селǝнǝ эдл-ахун кооперацст яһҗ кредит өглһнǝ төр диглдгин, социальн объектмудын төлǝ инвестицс орлцуллһна, тер тоод орн-нутгин-частн нөкдин тускар келцхǝв.

Эндр бидн эн керг-үүлдврт банковск кредитын төрǝр соньмсҗах цуг халхсиг орлцулҗ чадввидн, Хальмг Таңһчд банковск кредит өглһнǝ кергин делгрлтд харш күргҗǝх төрмүдин тускар ил келцхǝввидн гиҗ Әрǝсǝн Банкин Өмн үзгин һол заллтын Хальмг Таңһчин Келн-улсин Банкин – заллһна Әңгин һардачин үүл цаг зуур дааҗах Александр Алексеев эн кергт орлцҗах улст келҗ темдглв.

«Удл уга Әрǝсǝн Банк райодт финансин төрǝр медрл өглһнǝ орм секх, тегǝд бидн хамдан тиигǝрǝн йовад бǝǝх үгǝн медлцвидн, ǝмтнд, арһлачнрт эн төрǝр сүв-селвг өгǝд, тер халхар теднǝ медрлнь гүүдлхвидн. Йосна, олна бүрдǝцсин, банкудын болн бизнесин элчнр арһ-чидлǝн негдүлǝд, эн төриг хаһлад, регионд банковск кредит өглһнǝ кергиг ясрулҗ чадхвидн гиҗ иткҗǝнǝв», — гиҗ таңһчин Келн-улсин банкин һардач темдглҗ келв.