Элстд «Спорт против наркотиков» гидг акцин йовудт 2005 җилд төрсн уйн наста көвүдин болн күүкдин дунд келн-улсин саадгар халһна марһан болв. Терүнд Баһ Дөрвдǝ, Көтчнрǝ, Үстин, Ик Буурла, Октябрьск, Сарпинск, Целинн, Яшкульск, Лаганя болн Яшалтинск райодын командмуд орлцв.

Хальмг Танһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин сурһмҗин болн немр сурһулин ǝңгин һардач, «Союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука» гидг Хальмг региональн олна бүрдǝцин ахлач Санал Очиров, Хальмг Таңһчар дотр-дундын кергин Министерствин наркотик тархалһиг шалһдг заллтын һардачин дарук подполковник Олег Бадма-Горяев марһа секхлһнǝ кергт орлцад, энүнǝ орлцачнриг йөрǝв.

Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин таңһчин бичкдүдин, уйн баһчудын спортивн школын ах инструктор-методист Баатр Басанговин зǝңглсǝр, Октябрьск района команд (элчнь – Баатр Джугаев) 37 очко цуглулад, диилвр бǝрв. Хойрдгч орм Лаганя района команд (элчнь – Вячеслав Курнаев) 29 очко цуглулад, хойрдгч орм эзлв. Яшалтинск района команд (элчнь– Геннадий Майоршин) 19 очко цуглулад,  һурвдгч ормд һарв.

Күүкд дунд Альмана Манджиева (Октябрьск район) 14 очко цуглулад, диилвр бǝрв. Карина Сангаджиева (Лаганя район) 11 очко цуглулад, хойрдгч ормд һарв. Гульдана Гулалиева (Яшалтинский район) 9 очко цуглулад, һурвдгч орм эзлв.

Уйн наста көвүд дунд Павел Муев (Октябрьск район) 10 очко цуглулад, диилвр бǝрв. Нимгир Дагляев (Яшкульск район) 6 очко цуглулад, хойрдгч ормд һарв. Руслана Моникова (Октябрьск район) 6 очко цугулад, һурвдгч орм эзлв.

Диилвр бǝрсн команд, хойрдгч болн һурвдгч орм эзлсн командмуд дипломар, кубкар болн мөңгнǝ мөрǝһǝр ачлгдв. Эн командмудын гешүн болһн медаляр ачлгдв. Марһана хамгин уйн баһ наста орлцачнр арвта Алтын Санджиеваг (Үстин район) болн Мерген Дулахаевиг (Ик Буурла район) темдгтǝ мөрǝһǝр ачлв.