Январь сарас авн Әрәсән Пенсионн саң экләд пенсионермүдт нег цага мөңг – тавн миңһн арслң – өгчәнә. Эн сарин болзгт 43 сай Әрәсән иргнмүд мөңгән авх зөвтә. Болв, харм төрхд, медәтнриг меклдг улс һарчана. Мана орн-нутгин зәрм регионмудт Пенсионн саңгин көдләчнр гиһәд худл келәд, пенсионермүдәс банкин карточкинь медәд, терүнәснь бәәсн мөңгинь хулхалад авчах йовдлмуд һарчана.

«Һундл төрхд, бийән харсҗ чадшго улсиг мекләд, байҗх саната әмтн оньдин олдгдна. Энтн авртлт уга хар саната йовдл. Күндтә пенсионермүд, буйн болтха, оньган бичә алдтн! Дәкн болхла көгшдән хәләҗәтн, һанцаринь бичә үлдәтн, одҗатн, гиҗ теднә элгн-садынь сурхар седләвидн. Эк-эцкән бичә мартн, тедн тана оньгт керглгдҗәнә», — гиҗ Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин Ахлачин дарук («Единая Россия» партин фракцин) Петр Толстой келв.

Энүнә келсәр, тавн миңһн арслңгиг авхин төлә  Әрәсән Пенсионн саңгд эрлһ бичх кергго, эднә көдләчнр гермүд эргхш, интернетәр электронн эрлһ илгәхш, банкин карточкин тойгиг сурхш. «Нег цага мөңгн тиигәд өггднә. Кемр пенсионерәс бийиннь туск зәңг сурхлаг, медтн – тертн меклдг улс!» — гиҗ Толстой темдглҗ келв.

«Пенсионермүдиг мекләд байҗхар седҗәх улст келхәр седләв: Уголовн кодекс бәәнә, терүг мартхмн биш! Тадниг эрк биш олх, тер цагт тадн засгла харһхит. Таднд бас эк-эцкнр бәәнә, таднла әдл худлачнр кезәд чигн теднүр ирҗ бас меклх чигн биз!» — гиҗ депутат товчлв.

Тодлҗ келхд, нидн җилин август сард «Единая Россия» партин Ахлач, премьер-министр Дмитрий Медведев пенсионермүдт нег цага мөңг – тавн миңһн арслң өгх седвәр татла. Правительствин седвәриг орн-нутгин президент дөңнв, тер мет Әрәсән Орн-нутгин Хүүвд бәәдг «Единая Россия» партин фракц бас дөңнв. Энүнә төлә Әрәсән Пенсионн саңгин бюджетд 221,7 җува арслң орулгдв.

 

Интернетәс авсн зург