Октябрь сарин дөрвнǝс авн октябрь сарин хөрн күртл «Бурхн Багшин Алтн сүм» гидг Хальмг Таңһчин цутхлң хурлд таңһчин шаҗн лам Тэло Тулку Ринпочен үрврǝр ирсн күндтǝ лам Сопа Ринпочен һардврт Арьябала бурхна ном 100 сай дǝкҗ умшгдх.

Лам Сопа Ринпоче 1946 җилд Непалд төрсмн. Тавтаднь энүг Лаудо һазрин алдр йогин, ламын реинкарнац гив. Арвтаһасн авн Төвд нутгт Дунгкар хурлд сурв. Эн Лхаст бǝǝддг Сера Дже хурлд сурһуль сурхмн бǝǝҗ, болв терүг Индия нутгур күчǝр нүүлһүлв, тенд эн лам Тубтена Йешен сурһульч болв. Сүл һучн җилин туршарт күндтǝ Сопа Ринпоче шар шаҗна махаяна заллтын авъясмудыг дөңндг Фондыг һардаҗана, тер Фонд делкǝн 38 орн нутгт 160 цутхлң ниилүлнǝ. Төвд кесг зун җилин туршарт үүлддг Гелуг гидг төвдин шар шаҗна авясмуд күргҗ медүлддг олн сурһулин программар эн бүрдǝц көдлнǝ.

Олн җилин туршарт лам Цзонкапан авъясар Сопа Ринпоче ном умшлһар ретрит (мани-ретриты) давулҗана. Франц, Италия, Австралия, Непал болн нань чигн нутгудт эн керг-үүлдвр давулна. Әрǝсǝд болхла түрүн болҗ иим ут ретрит күцǝгдх, терүнд орн нутгин олн зүсн регионмудас 350 һар мөргүлч орлцх гиҗ Хальмг Таңһчин цутхлң хурлын администрац зǝңглҗǝнǝ.

«ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ ном умшад, сана зовдг дасҗ болҗана болн зүркнд дурн урһагдхмн, – гиҗ Тэло Тулку Ринапоче келв. — Энүнǝ нилчǝр бодхичиттар дамшлт хоршаҗ болхмн, дǝкǝд ном умшлһна ретрит ут җирһл заяна, терүг бидн мана шаҗна көтлгч Далай лам гегǝнд тусхаҗанавидн. Бидн мана күүкдин, көгшдин хөв-кишгт, амулң җирһлд, цуг ǝмтǝ тоотд сǝн сǝǝхн бǝǝтхǝ гиһǝд, эврǝннь шаҗна ач-тусан тусхахвидн. Ретритд орлцад, тадн эврǝннь ухаһан төвкнүлҗ чадҗанат, тана җирһлд харш күргҗǝх юмсиг уга кехт, дǝкǝд тер керг-үүлдвр тана эн җирһлд болн дарук җирһлд нөкд болх».

Шаҗн ламын келсǝр, кесг өдрин туршарт ретритд орлцсн күн ик күцǝмҗ бǝрх. Цөөкн өдрт энүнд орлцх арһ учрхла, терүнд эрк биш орлцх кергтǝ. Ном умшлһна ретритин төлǝ лам Сопа Ринпоче шишлң зун ном умшлһна садхана тогтав.

Тэло Тулку Ринпочен зǝңглсǝр, октябрь сарин дөрвнǝс авн октябрь сарин зурһан күртл, 19 час 30 минутас авн  23.00 час күртл, цутхлң хурлын һол ном умшлһна залд күндтǝ Сопа Ринпоче миңһн һарта Арьябала бурхна ном умшх. Октябрь сарин доланас авн октябрь сарин хөрн күртл Арьябала бурхна ном умшгдхмн.

Ретрит дөрвн сессяс тогтна– өрүни, үдин пуджа, үдин хөөн ном умшгдх болн асхни сессь болх. Түрүн сессь өрүн долан часла болх, 19 часла ном умшлһн төгсхмн.

Октябрь сарин 19-д лам Сопа Ринпоче герин малын төлǝ ном умшх. Ритуал Элстин ипподромд болх, тенд һǝǝхүл бүрдǝгдх.

«Шар шаҗна номар бидн эврǝннь герин малдан килмҗǝн тусхах зөвтǝвидн. Эдн күн кевтǝ зовлң үзнǝ, гемтнǝ, сǝǝнǝр бǝǝхǝр седнǝ. Тегǝд кемр таднд герин мал бǝǝхлǝ, теднǝн эн ритуалд авч ирҗ чадҗанат. Цуг ǝмтǝ тоотс сǝн сǝǝхн бǝǝтхǝ гиһǝд, ном умшгдх», — гиҗ Тэло Тулку Ринпоче темдглв.