Җил болһн болдг цуг Әрǝсǝн штабин гражданск харслтын төрǝр болдг тренировкин негдгч девсң давулгдҗана. Хойр өдрин туршарт областин болн муниципальн бүрдǝцсин гражданск харслтын төрǝр үүлддг һардачнрт зар тархагдх болн тедниг цуглулх, гражданск харслтын төрǝр дамшлт хоршалһна керг-үүлдврмүд давулгдх, дǝкǝд ǝǝмшгтǝ йовдлмуд учрхла, гражданск харслтын күчиг олзлҗ чадлһар дамшлт хоршалһна сурһуль бүрдǝгдхмн. Энүнǝ тускар Хальмг Таңһчин Правительствин барин-цергллт зǝңглҗǝнǝ.

Правительствд гражданск харслтын төрмүд хаһлдг болн эн төрǝр давулгддг керг-үүлдврмүдин күслмүд тǝвдг гражданск харслтын һардач бүрдǝцлǝ болн эн халхар үүлддг ǝңгүдлǝ селвлцǝн давулгдв.

Дǝкǝд Әрǝсǝн МЧС-ин Министр Евгений Зиничевин һардврт Әрǝсǝн МЧС-ин цутхлң аппаратын структурн ǝңгүдин, күцǝгч йосна федеральн бүрдǝцсин, орн-нутгин корпорацсин, Әрǝсǝн Федерацин субъектмүдин күцǝгч йосна бүрдǝцсин, территориальн бүрдǝцсин, Әрǝсǝн МЧС-ин ǝм аврдг цергǝ бүрдǝлһнǝ болн бүрдǝцсин һардачнрла видеоконференцин кевǝр селвлцǝн давулв.

2019 җилин октябрь сарин негнǝс авн октябрь сарин хойр күртл Хальмг Таңһч җил болһн Әрǝсǝн МЧС гражданск харслтын төрǝр давулдг штабин тренировкд орлцҗана. Эн керг-үүлдвр «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации» гидг төрǝр болҗана.

Эн тренировкин һол күслмүднь гражданск харслтын төрǝр давулгддг керг-үүлдврмүд бүрдǝлһнлǝ залһлдата төрмүд шинҗлҗ хǝлǝлһн, ǝǝмшгтǝ йовдлмудас болн түүмрǝс гетллһн болн тедниг уга келһн.