Ноябрь сард үсǝр кесн хот 10 процентд үнтǝрǝд чигн бǝǝхмн. «Известиян» зǝңглсǝр, үсǝр кесн хотын төлǝ электронн ветеринарн сертификац (ЭВС) олзлхар седҗǝнǝ болн тиим хотыг маркировать кех, тегǝд чигн иим хот үнтǝрхмн.

Шинҗллһнǝ иим хойр систем олзлхла, бизнест немр һару һарһад бǝǝх. Энүнǝ ашар лавкудт эд-таврин үн өсǝд бǝǝхмн гиҗ «Известияд» хазарар хулд-гүүлгǝнǝ компаньсин  Ассоциац (АКОРТ) батлҗ келв.

АКОРТ правительствур электронн ветеринарн сертификац талдан цагла олзлҗ үзхмн гисн селвгтǝ бичг илгǝв. Эн бүрдǝц ЭВС-ин систем олзлад, үсǝр кесн хотыг шинҗлхлǝ, иим көдлмш күсл уга дамшлт өгх гиҗ нǝǝлҗǝнǝ.

«Известияд» маркировкин төрǝр шинҗлтд кедг технологин өмǝрǝн делгрлтин Цутхлңд (ЦРПТ) хулд-гүүлгǝнǝ федеральн сетьсин гүүлгǝнǝ ормд маркировать кесн эд-тавр ирǝд уга, терүнд 30 һар үүлдǝч орлцх гиҗ батлҗ келв.

Ветеринарн болн фитосанитарн харлтын төрǝр үүлддг Федеральн цергллһнǝ  барин-цергллт «Известияд» ЭВС-ин системин һурвдгч девсң кеҗ күцǝгдхлǝ, хотын үн өсх гиҗ келв. ЭВС-ин системин негдгч болн хойрдгч девсң кегдсн цагт эд-таврин үн кимдрсн билǝ гиҗ тенд темдглв.