Барин то-дигǝр, Тува, Хальмг Таңһч, Чечня, Карачаево-Черкесия һазрмудт, дǝкǝд Костромская болн Ивановская областьмудт эквайрингин ставк бизнесин оруһас ик болҗана гиҗ басң өдрлǝ «Известия» гидг газет «Деловой России» гидг һарһлһ кесн шинҗллтиг зааҗ зǝңглв.

Газетын медǝнд бǝǝх тер шинҗллтǝр, Тувад бизнесин ору дундин 1,7 процент күрнǝ, Хальмг Таңһчд — 1,4 процент, Чечняд — 1,2 процент. Эквайринг олзлхла комиссь дундин 1,5-2 процент күрнǝ. Костромская болн Ивановская областьмудт предприятьмүдин ору дундин 2,6 процент, Карачаево-Черкесияд — 2,8 процент күрнǝ, зǝрм халхсин үүлдврин төлǝ эквайрингин ставк 3 процент болна.

НСПК-н («Мир» гидг өгчǝх мөңгнǝ системин оператор) зǝңглсǝр, октябрь сарин негнǝс авн социальн халхст болн ик хулд кесн цагт (үлгүрнь, эс көндргч көрң аль көлгн хулдҗ авхла) межбанковск комиссиг баһрулхар седҗǝнǝ. Visa болн MasterCard  «Известия» газетин сурврт хǝрү өгсн уга.

ФНС-ин оруһин алв банк-эквайерин оруһас цөн дǝкҗ баһ болна, эннь буру бǝǝдл гиҗ «Деловой России» гидг хулд-гүүлгǝнǝ комитетин ахлач Алексей Федоров газетд зǝңглв. Хазарар хулд-гүүлгǝнǝ компаньсин Ассоциацин (АКОРТ) толһач Сергей Беляковин темдглсǝр, эквайрингин үнтǝ үнǝс көлтǝ  хулдҗ авачнриг шулуһар аль уданар теткҗ болх йилһл уга болдг ормд, үлгүрнь, ресторанст, парикмахерскмүдт, сǝǝхн бǝǝдл һарһдг салонмудт далд тооца олзлдган уурх. Интернет-хулд-гүүлгǝнǝ компаньсин Ассоциацин (АКИТ) президент Артем Соколовин темдглсǝр, бизнест далд тооцан олз өгчǝхш, болв тер сǝǝнǝр олзлгдх зөвтǝ.

Эн җилин эклцǝр Әрǝсǝн Федерацин президент Владимир Путин банковск эквайрингин комиссь үнтǝ болҗахд оньган өгв: Әрǝсǝн банкуд дундин һурвн шаху процент авна, Европд болхла — 0,2-0,3 шаху процент авцхана.

Цутхлң банк правительствд ик чинртǝ эд-тавр хулдҗ авхла болн социальн чинртǝ тус күргхлǝ (сурһуль-эрдмин учрежденьсǝ болн эрүл-менд харлһна учрежденьсǝ туслмҗ, аптек), дǝкǝд ик хулд кехлǝ (көлгн болн эс көндргч көрң хулдҗ авхла) карт авлһна комиссь баһрулхар седҗǝх селвгǝн орулҗ өгв. Банксла, өгчǝх мөңгнǝ системсла, хулд-гүүлгǝнǝ-сервисн предприятьмүдлǝ болн профильн ассоциацла хамдан иим селвг өгцхǝв.