Әрǝсǝн Федерацин селǝнǝ эдл-ахун министрин дарук Джамбулат Хатуов селǝнǝ эдл-ахун эд-тавр үүдǝдг ǝмтиг минеральн ясрлтар теткхин төлǝ «Приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019 году, стратегические задачи на 2020 год» гидг төрǝр хург давулв.

Хургт Әрǝсǝн Федерацин селǝнǝ эдл-ахун Министерствин, Әрǝсǝн Федерацин субъектмудын АПК-н заллһна бүрдǝцсин, региональн агрохимическ цергллтсин элчнр, минеральн ясрлтар тетгдг болн тедниг үүдǝдг улс орлцв. Мана таңһчас терүнд Хальмг Таңһчин селǝнǝ эдл-ахун министр Санал Адъяев, министрин дарук – заллһна һардач Сергей Антонов, таңһчин селǝнǝ эдл-ахун Министерствин урһмл тǝрҗ урһалһна ǝңгин һардач Иван Цыгаменко, «Калмыцкая» ФГБУ САС-ин директор Георгий Унканжинов, М.Б.Нармаевин нертǝ КНИИСХ-ин нүүрлгч номин көдлǝч Борис Гольдварг орлцхав.

Тер хургт Өдгǝ цагт Әрǝсǝн Федерацд селǝнǝ эдл-ахун төлǝ эдлгддг һазрмудт урһмл урһлһ икдүлҗ үзүллһн болн тиим һазрмудас дала урһц хураҗ авлһн, эн халхсар бǝрсн күцǝмҗсиг хадллһна төрмүд босхгдад бǝǝхин тускар келгдв. Селǝнǝ эдл-ахун эд-тавр икдүлхин, һазадын нутгт хулдгдх көрңгиг өскхин болн хот-хоолын ǝǝмшг уга бǝǝлһиг батрулхин төлǝ өөрхн җилмүдт минеральн болн органическ ясрлтс олзллһиг хойр холван икдүлх саната.

Тǝвсн күслмүд күцхин төлǝ тер төрǝр шинҗллт давулгдв. Әрǝсǝн Федерацин субъектмудт кедү болн ямаран ясрлтс олзлгдгинь, теднǝ ямаран зүс бǝǝдгинь, эднǝ үн шинҗлҗ хǝлǝв.

Хургт сүл җилмүдт Хальмг Таңһчд сǝǝнǝр минеральн ясрлт олзлҗахиг, урһм урһалһна эдл-тавр сǝǝнǝр үүдǝдгиг темдглв.

Федеральн цутхлң мана таңһчин урһмл урһадг улсин көдлмшиг өөдǝн үнлв. Болв ясрлт баһар олзлгдҗана, таңһчин барун үзгт бǝǝдг райодт ясрлтын ик зунь олзлгдҗана гиҗ Хальмг Таңһчин селǝнǝ эдл-ахун Министерств зǝңглҗǝнǝ.

Мана таңһчд селǝнǝ эдл-ахун эд-тавр үүдǝлһнǝ халхар көдлдг ǝмтнд ясрлтс олзллһиг икдүлх, теднǝ зүс ясрлх болн нань чигн көдлмш кеҗ күцǝх кергтǝ. Тиигхлǝ таңһчин урһмл урһадг улс селǝнǝ эдл-тавр үүдǝлһиг икдүлҗ болн  эн кергиг тогтнҗ, дǝкǝд тǝвсн цуг зураһан күцǝҗ чадх.