П.О.Чонкушовин нертǝ искусствин колледжин концертн залд Әрǝсǝн Федерацин улсин артист Аслан Нехайин бичсн «Раскаты далёкого грома» гидг нерǝдлһтǝ түрүн адыгейск келн-улсин опер үзүлгдх. Опер өңгǝр үзүлгдх, тегǝд күн болһн терүг хǝлǝҗ чадҗана. Көгҗмч Аслан Нехай Исхака Машбашин «Раскаты далёкого грома» гидг романа учр-утхар түрүн келн-улсин опер бичв. Эн үүдǝврт XVIII зун җилин чилгчǝр, 1796 җилд адыгск келн улсин тууҗд учрсн, һашута Бзиюкск бǝǝр бǝрлдǝнǝ тускар келгджǝнǝ. Адыгея Республикин Орн-нутгин филармониян төсв төсвд  «Исламей» гидг Адыгеян Орн-нутгин улсин дууһин ансамбль, Әрǝсǝн регионмудын дуучнр орлцв. Эн төсв Әрǝсǝн Правительствин мөңгнǝ мөрǝһǝр ачлгдв. 2019 җилд эдн тер мөрǝһǝр билгин төсвс җирһлд тохраҗана.

Түрүлǝд Ростов-на-Дону, Элст, Аһш болн Әǝдрхн балһсдын ǝмтн эн оперыг үзх. Хөөннь Москва, Казань, Ар Кавказин федеральн округин балһсдын улс терүг хǝлǝҗ чадх.