Элстин ипподромд «Хальмг Таңһчин Толһачин Кубок» гидг мөрǝ шүүҗ авлһна урлдан давулгдв. Һунта, цевр тохмта, унаһин мөрд 2400 метр һазр гүүв.

Мана танһчд иим урлдан 2015 җилǝс авн давулгдҗана. Энүнд мана регионд бǝǝдг эздүдин мөрд орлцна.

Эн марһан күсл — таңһчд мөрд өсклһнǝ кергиг делгрүллһн.

Хот Сворд гидг нертǝ кер аҗрһ (жокей Давид Санджиев) Хальмг Таңһчин Толһачин Кубок шүүҗ авв. Терүнǝ эзн Баһ Дөрвдǝ района Ик Бухс селǝнд бǝǝдг Очир Лиджиев, тренер – Хонгор Лиджиев.

Хальмг Таңһчин Толһач Бату Хасиков диилвр бǝрсн ǝмтиг йөрǝв.

«Хальмг Танһчд урлдан ик чинртǝ керг болҗ тоолгдна. Бидн энүг цааранднь чигн делгрүлǝд бǝǝхвидн. Йосн сойл кехвидн. Олн ǝмтн терүг ирҗ хǝлǝтхǝ, урлданд дала команд, ǝмтн орлцтха гиһǝд, ик көдлмш кеҗ күцǝхвидн. Диилǝчнриг хамгин сǝн мөрǝһǝр ачлад бǝǝхвидн», — гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Таңһчин һардач Хот Сворд гидг нертǝ кер аҗрһин эзнд өдгǝ цагин мотоцикл белглв, терүгǝр балһсин уульнцсар болн теегǝр чигн сǝǝнǝр йовҗ болхмн.