Бату Хасиков йосар Хальмг Таңһчин Толһач болв. Сентябрь сарин 21-д, Хальмг Таңһчин Правительствин сүүрин ик залд, таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) зурһадгч хуралһна өргн хургин йовудт инаугурац күцǝгдв. Улсин Хуралын Ахлач Анатолий Козачко эн керг-үүлдвр һардв.

Эн кергт Хальмг Танһчин Суңһврин комиссин Ахлач Александр Дикалов, Өмн үзгин федеральн округд Әрǝсǝн Федерацин Президентин Дааврта элчин дарук  Владимир Гурба, таңһчин парламентын депутатнр, Әрǝсǝн Федерацин Орн-нутгин хүүвин болн Әрǝсǝн Федерацин гешүд, Хальмг Таңһчин Правительствин Ахлач Юрий Зайцев болн региона министрмүдин кабинетын гешүд, күцǝгч йосна федеральн, олна бүрдǝцсин, шаҗна конфессийин болн сойлын-улсин цутхлңгудын элчнр, таңһчин күндтǝ иргнмүд орлцв. Әǝдрхнǝ областин губернатор Игорь Бабушкин, Каспийск турва гүүлглһнǝ консорциумин генеральн директор Николай Горбань, «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» ООО-н  генеральн директор Владимир Ревенко үрврǝр ирсн эн керг-үүлдврин гиичнр болв.

Хальмг Танһчин Суңһврин комиссин Ахлач Александр Дикаловин темдглсǝр, сентябрь сарин 8-д, орн нутгт болсн суңһврин Негдсн Өдрт, Хальмг Таңһчд җилин һол политическ йовдл болв. Мана региона һардач суңһгдв. Терүнд «Негдсн Әрǝсǝ» партин кандидат Хасиков Бату Сергеевич диилвр бǝрв. Диилвр үнн болн цевр болв», — гиҗ Дикалов герчлǝд, региона толһачин йосна ашин тускар келҗ өгв. Сунһврт орлцсн таңһчин 113 миңһн 522 суңһачас 93 миңһн 704 күн Бату Хасиковин төлǝ дууһан өгв, эннь болхла суңһврт орлцсн ǝмтнǝ тооһас 82,5 процентнь болҗана.

Хөөннь «Хальмг Таңһчин Толһачин суңһврин туск» гидг таңһчин  тавдгч закана статьяһар суңһгдсн Хальмг Таңһчин Толһач ǝмтнд, Әрǝсǝн Федерацин Конституцд болн Хальмг Таңһчин (Конституцд) Теегин Йосна Бичгт итклтǝ болхиг медүлҗǝх андһаран өгв.

Энүнǝ хөөн Анатолий Козачко Бату Сергеевич тавн җилин эргцд таңһчин толһач болх гиҗ зарлад, энүнд цаһан хаалһ дурдв. Александр Дикалов болхла Хасиковд таңһчин Толһачин итклин бичг бǝрүлҗ өгв.

Владимир Гурба Хальмг Танһчин шин һардачиг йөрǝһǝд, Өмн үзгин федеральн округд Әрǝсǝн Федерацин Президентин Дааврта элч Владимир Устиновин йөрǝлин бичг умшҗ өгв.

«Нанд седклин санан бәәнә, — гиҗ хургт цуглрсн ǝмтнд тǝǝз деерǝс хальмг болн орс келǝр Бату Хасиков келв. – Хальмг Таңһч чидлтǝ, ниитǝ болх зөвтǝ, энд бǝǝх цуг ǝмтн эн күсл зүүһǝд, терүг күцхин төлǝ арһ-чидлǝн негдүлх йоста. Күндтǝ нег һазра улс, тадн нанд иткҗǝхд ханлт өргҗǝнǝв, нанд иткҗǝх Әрǝсǝн Президент Владимир Владимирович Путинд, мини өөр бǝǝх цуг ǝмтнд ханҗанав. Эн зурһан сар амрар давсн уга, зуг нанд нег чигн минутд керг уга юм кеҗǝнǝв гисн ухан орсн уга. Ик дааврта керг күцǝхǝн медҗǝнǝв. Иим мөслсн йовдл кехлǝрн, мини өөр тадн хамдан көдлдг ǝмтн бǝǝдгиг санлав.

Мана күцǝх көдлмш күнд чигн болад бǝǝх. Байрта бǝǝнǝв, төрскн таңһчиннь делгртд тǝвцǝн орулнав. Нанд иткдго ǝмтн бас бǝǝдг болх. Эннь нанд урмд өгнǝ. Хальмг Таңһчин болн Әрǝсǝн цецгǝрллһн мадна цуһранамдн күсл болад, мадниг ниилүлх гиҗ иткҗǝнǝв. Энүнǝ төлǝ хүврлһн кергтǝ болҗана, таңһчин күн болһн энүг медҗǝнǝ. Федеральн цутхлңгин дөңнлһн, инвестицс олҗ авлһн, инфраструктурмуд тогталһн, шин көдлǝчнриг белдлһн, ǝмтн орн-нутгин йоснд хǝрү итктхǝ гиһǝд, эн туст кергтǝ көдлмш кеҗ күцǝлһн, коррупц уга келһн цуг эн юмн эрк биш кергтǝ болҗана. Зуг эн юмсиг кеҗ күцǝвв чигн, эннь баһ болад бǝǝх. Мадн негдǝд, урмдгта, эврǝннь күслǝн күцǝх, Бумб оран тогтах, ик команд болх зөвтǝвидн», — гиҗ Хальмг Таңһчин Толһач герчлв. Эн «Җаңһр» гидг баатрльг дуулврин баатрмудын андһарар үгǝн төгсǝв.

Инаугурацин хөөн Бату Хасиков хотл балһсна цутхлң талвңгур йовв, тенд балһсна Өдрин байрт ирсн ǝмтн энүнлǝ мендлв. Иргнмүдтǝ күүндчкǝд, региона Толһач тǝǝз деер һарад, Хальмг Таңһчин ǝмтнд түрүн дуудвр кев.

Үг келхлǝрн, эн Элст балһсна ǝмтиг эңкр балһснаннь Өдрлǝ йөрǝһǝд, суңһврин йовудт энүг дөңнсн нег һазра улстан ханлт өргв. Эн диилвр таңһчин ǝмтн нанд иткҗǝхинь медүлҗǝнǝ, эдн теднǝ җирһл ясрх, төрскн һазрнь цецгǝрх гиҗ ицҗǝнǝ гиҗ Бату Сергеевич герчлв. Юңгад таңһчин һардач болх шиидвр һарһсиг ǝмтнд күргҗ медүлҗ чадв гисн иткмҗтǝ бǝǝхǝн Хасиков медүлв.

«Негдǝд, мадна өөр болҗах йовдлмудын хǝрүцлһинь даах цаг ирв», — гиҗ Хасиков темдглҗ келв.