Британск журналистнр Бен Росс, Ник Тренд болн Хью Моррис The Telegraph гидг газетиннь умшачнран дарани амрлһан Әрәсәд давултн гиҗ дуудвр кев. Энүнә тускар «Российская газета» бичҗәнә.

Юн учрар статьян түүрвәчнр тиим дуудвр кеҗәхмн гихлә, эн җил февральск болн октябрьск революцмүдин 100 җилә өөн темдглгдхмн.

Бен Росс эрк биш Санкт-Петербургд одх селвг өгчәнә. Эн балһсн Москван, Лондона болн Стамбулын дару дөрвдгч хамгин ик европейск балсһсн болҗана. Болв хамгин һоллгчнь – Петербургд, Әрәсән Империн хотл балһснд, 1917 җилин эн хойр революц болв.

Бен Росс зуульчлһна объектмүдин хоорнд Нева һол деер бәәдг балһсниг түрүн орм тәвҗәхлә, статьян наадк хойр түүрвәч Ник Тренд болн Хью Моррис Москвад дуран өгчәнә.

Трендин келсәр, Москва гиичнрт ик дала дурта эс болв чигн, «зуг орн-нутгин хотл балһснд Әрәсән күчинь болн тууҗинь сәәнәр медҗ болҗана».

 

Интернетәс авсн зург