«Саадгар халһна баһчудын болн ветеранмудын Ниицǝн» КРОО-н  ахлач Санал Очиров ода Камчатка һазрт гиичлҗǝнǝ. Тенд Елизовск района Николаевка селǝнд «Джангариад» давх. Санал Очиров бǝǝрн көгҗмин училищд хальмг бииһǝр мастер – класс давулв. Энүнǝ тускар Санал Церенович «Теегин зǝңгд» келҗ өгв.

Сентябрь сарин 22-д, нарн өдрт, 12 часла «Джангариада» гидг хальмг улсин спортивн байр болхин тускар урдаснь «Теегин зǝңгд» зǝңглгдсн билǝ.

«Бумбин Орн» гидг хальмг улсин бүрдǝц «Содружество» гидг олна бүрдǝцин болн Камчатский крайин дотр-дундын политикин агентствин дөңгǝр эн керг-үүлдвриг бүрдǝҗǝнǝ.

Надежда Тихонова «Бумбин Орн» бүрдǝциг һардҗана. Нидн җил Надежда Корнашовна бас «Джангариад» давулла. Терүнд орлцсн ǝмтн саадгар хав, хальмг шатр наадла, армрестлингд, бөк бǝрлдǝнд орлцла гиҗ Камчатский краяин официальн сайтд 2018 җилин сентябрь сарин 24-д  темдглгдҗǝнǝ.

Нидн җил кевтǝ хальмг келн-улсин байр «Бумбин Орна» ахлачин «дальневосточн гектарт» давулгдх. «Джангариадын» йовудт саадг хайлһна, бөк бǝрлдǝнǝ марһас давулгдх, ǝмтн мөрд чигн унҗ чадхмн. Дǝкǝд тенд ǝмтиг хальмг хотар тоох. Бичкдүд болхла шаһаһар болн нǝǝрн шинҗǝр наач чадҗана», — гиҗ Санал Очиров келҗ өгв.

«Камчатка һазрин цуг ормас хальмгуд ирҗ цуглрад, «Содружества» гидг бүрдǝцин элчнр ирǝд, эн керг-үүлдврт орлцх. Тер бүрдǝцд келн-улсмудын диаспормуд орна», — гиҗ Санал Церенович темдглв.

С. Очиров багшнрин болн оютнрин төлǝ хальмг бииһǝр мастер-класс давулад, багшнрт болн баһчудт хальмг искусствин тускар келҗ өгв. Урднь би ансамбльд биилдг билǝв гиҗ  саадгар халһна баһчудын болн ветеранмудын Ниицǝнǝ ахлач келв.

Хальмг Таңһчин Орн-нутгин симфоническ оркестрин дууч Эвелина Лиджиева бас эн «Джангариадын» гиич болх.

Николаевка селǝнд хальмг улсин байр болх гиһǝд, урдаснь Камчаткин зǝңгллһнǝ кесг агентств ǝмтнд зǝңглв, Әрǝсǝн Федерацин эн субъектын официальн сайтд тер керг-үүлдврин тускар бичв. www.kamgov.ru сайтд «Бумбин Орн» бүрдǝцин ахлачин келсн үгмүдиг бичҗ: «Джангариад» энтн этноспортивн байр. Эн керг-үүлдвр «Җаңһр» гидг хальмг баатрльг дуулврин баатрмудт нерǝдгдҗǝнǝ. Ик кезǝнǝс авн мөрнǝ урлдан болн нань чигн марһас давулгдҗ йовна, эн марһас ямаран болв чигн байр болн нǝр болхла давулгдна. Теегт бǝǝдг хальмгуд мөрнǝ урлданд, саадг болн цалм хайлһнд, бөк бǝрлдǝнд эрдмǝн сǝǝнǝр үзүлǝд, ончрдг билǝ».

Дǝкǝд ǝмтн электронн ресурсмудас байр болх һазрур яһҗ күрҗ болхин тускар медҗ чадҗана.

Москва балһснд «Джангариад» бас болхмн. Нидн җилин намрар Әрǝсǝн хотл балһснд «Җаңһр» гидг хальмг баатрльг дуулврт нерǝдгдсн сойлын-спортивн байр болла. Анадырь болн Чукотка һазрмудт 2016 җилǝс авн «Хлебосольные горожане» гидг керг-үүлдвр давулгдна. Маднла нег һазра улс терүнд бас орлцна. Теднǝ нилчǝр талдан келн улс хальмг хотын тускар медҗ авна.

Иим керг-үүлдврмүд ǝмтиг ниилүлнǝ, эдн талдан келн-ǝмтнǝ сойлын тускар медҗ авна. Иим керг-үүлдврмүд ǝмтнд эрүл-менд бǝǝх уха зүүлһнǝ.