Сентябрь сарин хөрн негнǝс авн октябрь сарин негн күртл Хальмг Таңһчд нертǝ, шар шаҗна багш, күндтǝ Еше Лодой Ринпоче бǝǝх. Сутр болн тантрыг сǝǝнǝр меддг, күндтǝ лам, арв һар җилин туршарт мана таңһчд бǝǝдг шар шаҗнд шүтдг улсин багш болад, Хальмг Таңһчд болн Әрǝсǝн талдан регионмудт ном умшад, мана орн нутгт Бурхн Багшин ном тархалһнд тусан күргнǝ.

Эн җил тогтсн авясар лам җил болһн давулдг тантрическ ритуалмуд давулх, дǝкǝд тер Чже Цзонкапан үүдǝсн «Ахр Ламримар» лекц умшх.

Күндтǝ Еше Лодой Ринпоче 1943 җилд Төвд төрсмн. Дөрвтǝнднь энүг Ело Ринпоче хүврлһн гив. Төвд тиим ǝмтиг тулку гиҗ нерǝднǝ. Зурһатадан эн хурлд сурһуль сурв, долатадан лам болв, арвн негтǝдǝн шар шаҗна философиг эклǝд дасв, арвн һурвтадан Дрепунг Гоманг хурлд сурһулян цааранднь дасв.

1959 җилд Төвдиг Китд орн нутг күчǝр эзлхлǝ, Еше Лодой Ринпоче төрскн һазрасн Индия нутгур нүүв. Тенд праманар, мадхьямакар, абхидхармар, винаияр болн праджняпарамитар сурһуль дасв. 1963 җилд XIV-гч Далай лам гегǝн энүнд ламын самнр (обет) өгв. 1972 җилд Бенарес балһснд (Индия) шар шаҗна деед сурһульд орҗ сурв, тенд һурвн җилин туршарт «Этапы Пути» («Ламрим») гидг нерǝдлһтǝ курс дасв. Йилһǝн сǝн темдгүдтǝ деед сурһуль төгсǝһǝд, Ело Ринпоче ачарьян цол зүүв.

Терүнǝ хөөн күндтǝ лам Дхарамсалад, Далай лам гегǝнǝ резиденцд, Орн-нутгин төвдин күч-көлснǝ болн архивмудын дегтрин саңд көдлв. 1979 җилд Дрепунг Гоманг хурлд сурһулян төгсǝчкǝд, Еше Лодой Ринпоче геше-лхарамбан цол харсв. Эннь шар шаҗна номин хамгин өөдǝн цол болна. Эн Ньигма, Кагью, Сакья, Гелуг гидг һол дөрвн шар шаҗна школмудын ном дасад, медрл авад, шар шаҗна делкǝд нертǝ багш болв.

1992 җилд Ело Ринпоче Моңһл орн нутгт церглв, хөөннь 1993 җилд бурятск ламнрин сурврар болн Далай лам гегǝнǝ даалһврар Бурятия орн нутгур ирǝд, Иволгинский дацанд, Таши Чойкорлинг нертǝ шар шаҗна институтд багшлв. 1996 җилǝс авн цаһан седклтǝ, цецн Еше Лодой Ринпоче сүзгч ǝмтнǝ эрлһǝр шар шаҗна философияр сурһмҗ өгǝд, дǝкǝд олн зүсн дамшлт яһҗ кедг дасхдг болв.

Еше Лодой Ринпоче олн җилдǝн Хальмг Таңһчин шаҗн лам Тэло Тулку Ринпочела иньглҗǝнǝ. Эн кесг җилин туршарт ǝмтнд шар шаҗна ном умшад, тантрическ дамшлт күргҗ медүлнǝ. Цуг эн юмн энүг мана таңһчд бǝǝдг сүзгч ǝмтнлǝ бат кевǝр залһлдулв. Шар шаҗнд шүтдг ǝмтнǝ кесгнь терүг эврǝннь багшан гиҗ тоолна.

Сентябрь сарин хөрн негнǝс авн октябрь сарин негн күртл, 18.00 часас авн 19 час 30 минут күртл, «Бурхн Багшин Алтн сүм» гидг Хальмг Таңһчин цутхлң хурлын ном умшлһна залд Ринпоче «Ахр Ламримар» лекц умшх. Дǝкǝд  сентябрь сарин хөрн тавнас авн күндтǝ Еше Лодой Ринпоче Тэло Тулку Ринпочла хамдан тантрическ ритуал давулх. Үлмҗ өдрт, сентябрь сарин хөрн тавнд, 9.00 часас авн 12 час 30 минут күртл Джинсег ритуал давулгдх, сентябрь сарин хөрн доланд Торгьяк (2 сессии) ритуал давулгдх болн санлын ном умшгдх. Бембǝ өдр, сентябрь сарин 28-д, Янгдруп ритуал (2 сессии) болх, сентябрь сарин 29-д, 9 часас авн 30 минутас авн 12 час күртл Цеванг ритуал давулгдх, сентябрь сарин 30-д болхла Танграк Кангсо ритуалын хойр сессия болх.

Октябрь сарин негнд Ело Ринпоче Арьябала бурхна «Ом Мани Падме Хум» ном умшлһна ритрит секлһнд орлцх, октябрь сарин дөрвнǝс октябрь сарин хөрн күртл цутхлң хурлд түрүн болҗ иим ритрит болх. Терүнд Тэло Тулку Ринпоче, Еше Лодой Ринпоче болн Сопа Ринпоче орлцх. Сопа Ринпоче урһх долан хонгин чилгчǝр мана таңһчур ирхмн.