Хальмг Таңһчд, Лола гидг селǝнǝс хол биш КТК-н ǝǝмшг уга бǝǝлһнǝ Өдр болв. Мана таңһчд түрүн болҗ иим ик чинртǝ керг-үүлдвр бүрдǝгдҗǝнǝ. Терүнд арвн команд (Каспийск турва гүүлглһнǝ консорциумин болн подрядн бүрдǝцсин элчнр), тер тоод Казахстан орн нутгас ирсн команд орлцв. Эн байрин йовудт «Игра стихий» гидг марһан болв. Терүнд орлцсн командмуд күч-көлсиг харлһна төрǝр ямаран зокалмуд бǝǝдгинь болн яһҗ тедниг җирһлд олзлдгинь медүлв.

Эн керг-үүлдврт ут тоодан 400 һар күн орлцв. Тер байр теегт давулгдв. Тенд ишкǝ гермүд тǝвгдв. Хальмг Таңһчин Келн-улсин музейин көдлǝчнр гиичнрт мана өвкнрин нүүҗ йовлһна бǝǝдл-җирһлин тускар келҗ өгв. Таңһчин селǝнǝ эдл-ахун Министерствин бүрдǝсн һǝǝхүлиг хǝлǝсн ǝмтн герин дөрвн зүсн мал үзв. Дǝкǝд ǝмтн дурн бǝǝхлǝ, саадгар хаҗ чадв.

КТК-н генеральн директор Николай Горбань болн таңһчин һардач Бату Хасиков тер һǝǝхүл хǝлǝчкǝд, КТК-н чинртǝ керг-үүлдвриг секлһнǝ кергт орлцв.

«Мана оньчта сǝн керг-үүлдвриг дǝкн секҗǝхдǝн байрта бǝǝнǝв. 2011 җилд Әǝдрхнд түрүн ǝǝмшг уга бǝǝлһнǝ Өдр давулгдла. Тогтсн авъясар нааран ирсн цуг командмуд диилǝчнр болх. Тадн мана компанин нүүрлǝгч улс болад, ǝǝмшг уга бǝǝлһнǝ седвǝриг тархаҗанат. Мана күсл – цогц эвдрлһн угаһар, ǝǝмшгтǝ йовдл угаһар бǝǝлһн. 2018 җилд бидн тиигҗ бǝǝҗ чаддвидн! Эндр өдр бидн иигҗ бǝǝҗ болхиг үзүлҗ чадҗанавидн», — гиҗ Николай Горбань энд цуглрсн ǝмтнд келв.

«Эндр йир ик чинртǝ, байрта керг-үүлдвр болҗана. Мана таңһчд иим байр болҗасар омг авчанав. Хальмг Таңһч гиичнриг тосхдан дурта, мана таңһч олн зүсн авъяста. Тадниг үзхдǝн байрлҗанавидн. Әǝмшг уга бǝǝлһнǝ төрт ик оньг өгдг мана иньгүдт, маднла көдлдг КТК компаньд ханлт өргҗǝнǝв», — гиҗ Бату Хасиков темдглв.

Эн керг-үүлдвр секлһнǝ кергт талдан дааврта улс, теднǝ тоод «Эталон» гидг эрүл-менд болн ǝǝмшг уга бǝǝлһнǝ болн күч-көлснǝ Ассоциацин президент Олег Косырев орлцв.

Олег Александрович Әрǝсǝн Федерацин күч-көлснǝ болн социальн харслтын министр Максим Топилина даалһврар Николай Горбаньд диплом бǝрүлҗ өгв. Эн ассоциацин һардач Сочи балһснд болҗах цуг Әрǝсǝн күч-көлснǝ харлһна долан хонгт үзүлгдҗǝх КТК-н экспозициг темдглǝд, теднǝ стенд хамгин сǝн гиҗ келв.

Хальмг Таңһчин билгтнрин коллективс ǝмтнд билг-эрдмǝн үзүлв.

Тер байрин бүрдǝһǝчнрин темдглсǝр, 2012 җилǝс авн җил болһн КТК-н ǝǝмшг уга бǝǝлһнǝ Өдр эн компань көдлдг регионмудт давулгдна. КТК-н объектмудт цогц эвдрлһн угаһар, ǝǝмшгтǝ йовдл угаһар бǝǝлһнǝ болн ǝǝмшг угаһар үүлдǝлһнǝ төрǝр бǝǝх консорциумин программ сǝǝнǝр тохрагдҗана, энүнǝс көлтǝ күч-көлс харлһна халхар ик күцǝмҗс бǝргдҗǝнǝ.

Компань Хальмг Таңһчд көдлснǝс авн сурһуль-эрдмин, эрүл-мендин, спортын, көлгнǝ инфраструктур делгрүллһнǝ төсвсиг дөңнǝд, 800 сай һар арслң йилһҗ өгв. Эн җил Хальмг Таңһчд буйнч седклин программс җирһлд тохрахин төлǝ акционерн бүрдǝц 15 сай арслң  (зураһар өггдх 72 сай арслң деер немǝд) йилһҗ өгхин тускар урднь «Теегин зǝңг» интернет газет зǝңглсн билǝ.