Орн-нутгин Хүүвд селǝнǝ эдл-ахун халхар көдлҗǝх ǝмтн үүлдҗǝх һазртан негдсн алв өгхиг медүлҗǝх зака орулгдҗ өггдв. Тер седвǝрин түүрвǝч Хальмг Таңһчин Улсин Хурал болсин тускар  «Парламентская газета» зǝңглҗǝнǝ.

Алвна кодекст орулгдсн чикллһн.

Эн закана түүрвǝчнрин тоолврар, негдсн селǝнǝ эдл-ахун алв хама тǝвгдсн болв чигн, бүрдǝцин бǝǝдг һазрт эс гиҗ арһлачин бǝǝдг ормд өггднǝ, эннь алвна системин дуту болҗана. Үлгүрнь, Элстд нег гектар һазрас 431,19 арслң шаху авгдна, Целинн районд болхла нег гектар һазрас 18,65 арслң авгдна. Элстд нег арһлач 22,7 гектар һазр олзлна, Целинн районд – 1,571 гектар һазр олзлна.