Целинн района Б.Б.Городовиковин нертǝ гимназьд цаг зуур сурһулин йовц зогсв.

«Б.Б.Городовиковин нертǝ Троицк гимназьд кичǝлмүд болҗахш, сентябрь сарин арвн дөрвнǝс авн сентябрь сарин арвн зурһан күртл энд 16 күн норовирус гидг хальдврта өвчǝр гемнсинь темдглгдв. Гемнсн күүкд-көвүд тал-талдан классмудт сурна», — гиҗ Хальмг Таңһчар Әрǝсǝн эдлǝчнрин зөв харслһна Заллһна хальдврта гемин төр шинҗллһ давулдг ǝңгин һардач Сергей Савченко «Теегин зǝңгд» келҗ өгв.

Сергей Павловичин темдглсǝр, ǝмтн геснǝ хальдврас көлтǝ норовирус гидг хальдврта өвчǝр гемннǝ. Ик зунь бичкдүд тер өвчǝр гемннǝ. Эн өвчǝр гемнҗǝх күн бөөлҗнǝ, геснь өвднǝ, халу дүрнǝ, чинǝн алдрна.

Нег күүнǝс талдан күүнд тер хальдвр дарунь хальдгдна, зǝрмдǝн хальдврта күн гемнхш, зуг тер хальдвриг аһарт тархаһад, талдан ǝмтнд ǝǝмшг учрана.

Эн җилин май сард Городовиковск районд, 2017 җилд Хар Һазра районд кесг ǝмтн тиим норовирус гидг хальдврта өвчǝр гемнв.

Хотас, усас, уснд болн бǝǝдл-җирһлд үгцǝтǝһǝр бǝǝлһнǝс көлтǝ, зер-земш, темсн уһалго идхлǝ, хальдврта ус уухла, һаран эс уһахла, киртǝ өлг-эдǝс болн нань чигн юмас көлтǝ ǝмтн норовирус гидг хальдврта гемǝр гемннǝ.

Тер гемин түрүн шинҗлгч темдг медгдхлǝ, тер дарунь терүнǝ тускар эмчд медүлх кергтǝ, бийснь бийǝн эмнхмн биш. Хальдснас авн арвн хойр часас дөчн нǝǝмн час күртл өвчнǝ далд цаг давна.