Ростов-на-Дону гидг балһснд #ДоброНаЮге гидг керг-үүлдвр болҗана. Терүнд эврǝ дурарн орлцҗах улс «Том Сойер Фест» гидг фестивалин йовудт тууҗин ормиг — балһсна цутхлңд бǝǝх хуучн архитектурн объектиг урдк кевтнь ясҗ шинрүлҗǝнǝ. Энүнǝ тускар Хальмг Таңһчин спортын болн баһчудын Министерств зǝңглв.

Хальмг Таңһчас тер керг-үүлвдрт орлцсн Бадма Довунов энүнǝ тускар эврǝннь ухан-тоолврарн хувалцв. «Би Израиль нутгин негдгч леди Ребекка Хацмана герин яслһнд орлцв. Эн кергт орлцсн талдан ǝмтнлǝ байн тууҗта, хуучн гериг урдк бǝǝдлтǝһǝр кехд нөкд болввидн. Бидн чолунас шир болн шалдар хусввидн, — гиҗ эн келв. – Нанд хуучн, чолун гериг урдк кевтнь ясҗ шинрүллһнд орлцх арһ учрв. Иигҗ би ик төсвд орлцв».

Эн керг-үүлдврт Приволжск болн Өмн үзгин  федеральн округудас ǝмтн эврǝ дурарн орлцҗана. Сентябрь сарин арвнас сентябрь сарин арвн һурвн күртл Ростов-на-Дону балһснд «Добро на юге» гидг керг болх. Терүнд эврǝ дурарн 300 күн болн сǝн дурарн күцǝгддг үүлдвр бүрдǝчнр орлцҗана.