«Безопасные и качественные автомобильные дороги» гидг келн-улсин төсвǝр  49 дууна һазрас – 52 дууна һазр күртл татгддг Элст — Ик Буурл — Чолун Хамур гидг региональн чинртǝ, көлгнǝ хаалһин деерк һадриг ясҗана.

Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгнǝ болн хаалһин эдл-ахун Министерствин зǝңглсǝр, «Агронива» ООО гидг бүрдǝц эн көдлмш кеҗǝнǝ, «Стройконтроль» ООО гидг бүрдǝц болхла тосхлтын шалһлт күцǝҗǝнǝ.

Урднь тер объектд нүкн хаагдла болн хаалһин деерк һадр һоолгдла.

Дǝкǝд «Яшкульское дорожное управление» АО гидг бүрдǝц 63 дууна һазрас – 68 дууна һазр күртл татгддг Яшкуль – Комсомольск – Артезиан гидг региональн чинртǝ, көлгнǝ хаалһин деерк һадриг һоолҗана. «МЭТТЕМ» ООО болхла тосхлтын шалһлт күцǝҗǝнǝ.