Сентябрь сарин хөрн негнд суңһгдсн Хальмг Таңһчин Толһачин инаугурац болх. Энүнǝ тускар  ТАСС зǝңглҗǝнǝ.

«Эврǝннь оппонент улсла хамдан эс көдлхлǝ, теднд иим селвг эс өгхлǝ,  политическ халхар цецн биш йовдл болх билǝ. Суңһврин ашлвриг оньгтан авх кергтǝ. Тедниг ǝмтн дөңнҗǝнǝ, зǝрм улс эднд иткҗǝнǝ. Эднлǝ күүндǝд угав, болв теднлǝ эрк биш күүндхв. Күн болһнла салу харһхв», — гиҗ Бату Хасиков келв.