Одахн «Долан хонгин Пагод» гидг сойлын комплексин өөр улан, көк, шар өңгтǝ көлгн зогсв.  Хальмг Танһчин школмудт автобусмуд, медицинск учрежденьст түргн дөң күрглһнǝ көлгн  болн Элстǝр ǝмтиг зөөх көлгн өггдв.

Әрǝсǝн Федерацин Правительствин закврар мана таңһчд школын болн түргн дөң күрглһнǝ көлгн өггдҗǝнǝ. Регионд эн җил ут тоодан 40 түргн дөң күрглһнǝ көлгн болн 59 школьн автобус өггдхмн, ода Хальмг Таңһчд хөрн долан түргн дөң күрглһнǝ көлгн болн арвн һурвн школын автобус бǝǝнǝ. Москаваһас ирсн «ЛИАЗ» болн «ПАЗ» гидг концерн бүрдǝсн долан көлгн кондиционерта, видеокамерта, зǝңгллһнǝ таблота болн эрмдгтǝ улсин коляскуд давшлһна, буулһлһна   платфорта.

Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков эн һурвн халхин элчнрт көлгнǝ түлкүрмүд бǝрүлҗ өгв. Ода автобусмуд танһчар йовад, олимпиадмудт болн спортивн марһаст сурһульчнриг авч одх, эмчнриг шалтгта ǝмтнүр күргх, ǝмтн балһсар шулуһар болн ǝǝмшг угаһар йовҗ чадх.

Бату Сергеевич ǝмтнǝ җирһл ясрлхин төлǝ кергтǝ шин техникин тускар келхлǝрн, эн халхар түрүн ишкдл кегдв, эн көдлмш цааранднь чигн күцǝгдх гиҗ темдглв.

Б. Хасиковин келсǝр, таңһчин көлгнǝ системин зура белдгдх, хөөннь терүнǝ тускар региона бǝǝрн ǝмтнд келҗ өггдх.

Таңһчин Толһач көлгнǝ төр хаһлхд дөң күргсн Москва балһсна мэр Сергей Собянинд, Москван Правительствд мэрин дарук, мана орн-нутгин хотл балһсна көлгнǝ бон хаалһин-көлгнǝ инфраструктурин  Департаментин һардач Максим Ликсутовд ханлт өргв.

«Мосгортранс» ГУП-ин автобусмудын болн троллейбусмудын көлг олзллһна ǝңгин һардачин дарук Александр Апарин эн кергт орлцад, ǝмтнд орн-нутгин унитарн предприятин тускар келҗ өгв.

«Москван Правительствин нерн деерǝс эн кергт орлцҗахдан байрта бǝǝнǝв. Долан сǝн автобусмуд балһсар ǝмтиг авч йовх, улсиг зөөлһнǝ кергиг ясрлх», — гиҗ  Александр Апарин темдглв.

Бату Хасиков Хальмг Таңһчин «Зǝңгллһнǝ-зөвин агенствин» бүрдǝцд өдгǝ цагин автобусмудын түлкүрмүд бǝрүлҗ өгхлǝрн, тер көлгиг сǝǝнǝр хǝлǝв.

Әмтиг зөөдг нег көлгнǝ өөр «Шин җирһл» гидг  опорно-двигательн эвдрлһтǝ эрмдгтǝ улсин олна бүрдǝцин ахлач Александр Команджаев Бату Сергеевичиг тосв. Александр Васильевич балһснд бǝǝдг ǝмтнǝ нерн деерǝс региона толһачд ханлт өргв.

Александр Команджаевла күүндсн хөөн Бату Сергеевич көлгнǝ җолачин орм хǝлǝв, тенд сууһад, тер орм йир тааста болдгинь үзв.

Хойр сар давхла, тохнята автобусмуд балһсна хаалһсин зураһар йовхмн.  Хальмг Таңһчин тосхлһна, көлгнǝ болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Юрий Ользеевин цǝǝлһврǝр, ода болхла «ИПА» тер көлгǝр ǝмтиг зөөҗ чадтха гиһǝд,  кергтǝ цаасн белдгдхмн.