Элстд байрин кемд «Багшин гер» гидг гер-бүүрин комплекс секгдв, удл уга  балһсна багшнр терүнд орҗ бǝǝх. Багшнрт социальн нөкд күргхин төлǝ правительствин дөңгǝр Хальмг Таңһчин сурһулин болн номин көдлǝчнрин бүрдǝцин  профсоюз эн төсвиг җирһлд тохрав.

Танһчин профсоюзин комитетин ахлач Антонина Коокуеван келсǝр, 2017 җилǝс авн П. О. Чонкушовин нертǝ уульнцд 102 патьрта, һурвн корпуста гер эклҗ тосхгдв. Гер-бүүрин-тосхлтын кооперативин гешүд җилин туршарт экнрин капитал олзлад, ипотечн кредитын бооца батлҗ чадв, терүнǝ хөөн «Строй-Инвест» ООО гидг тосхлһна бүрдǝц эн гер босххин төлǝ кергтǝ мөңгтǝ болад, терүг эклǝд тосхв.

Региона правительств болн Элстин администрац тер гер тосхгдсн һазриг өңгǝр өгв, дǝкǝд тер герин тосхач энүг балһсна сетьла технологическ кевǝр негдүлхлǝрн, мөңг өгсн уга.  Тегǝд 700 шаху миңһн арслң ǝрвлв. Энүнǝс иштǝ дольшик улс квадратн метрин төлǝ 21 миңһн 300 арслң өгв, базрт болхла квадратн метр 25-30 миңһн күрнǝ. Тер гер-бүүрин комплекс балһсна цутхлңгас хол биш, сǝн инфраструктурта 4-гч болн 10-гч микрорайонмудын хоорнд бǝǝнǝ. Тер герǝс хол биш сурһулин учрежденьс, спортивн тосхлтс, базр болн лавк бǝǝнǝ.

Хальмг Таңһчин Правительствин Ахлачин дарукин үүл цаг зуур дааҗах Боова Бадмаев багшнриг йөрǝһǝд, теднд патьрмудын түлкүрмүд бǝрүлҗ өгв. Хөөннь Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков, таңһчин тосхлтын, көлгнǝ болн хаалһин эдл-ахун Министерствин, сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин, балһсна администрацин элчнр эдлврт өггдсн объектур ирцхǝв. Бату Хасиков гериг хǝлǝһǝд, терүнд орсн ǝмтнлǝ, энүг тосхсн бүрдǝцин элчнрлǝ күүндв.

«Строй-Инвест» ООО генеральн директор Ларисы Куксован келсǝр, эн комплексин 102 патьрас найн зурһань сурһулин халхар көдлдг ǝмтнд өггдв, тедн дунд школын багшнрас нань бичкдүдин садын сурһмҗлачнр, деед сурһулин багшнр, учережденьсин харулчнр бас йовна. Герт нег, хойр болн һурвн хората патьрмуд дөчн һар квадратн метрǝс найн хойр квадратн метр күртл күрнǝ. Хамгин кимд нег хората патьр 946 минһн арслң күрнǝ.

Бату Сергеевич энүг соңсчкад алң болв: «Энтн өвǝрц юмн! Хойр хората патьр – сай һурвн зун арслң, нег хората патьр болхла 900 һар миңһн арслң күрнǝ. Мини тоолврар, энүнд эн төсвин билгтǝ менеджментын ач-тус бǝǝнǝ, кергǝн сǝǝнǝр күцǝлһн хамгин һол юмн болҗана», — гиҗ региона толһач келв.

Орн-нутгин дөңгǝр бичкн җалвта ǝмтн сǝн гер-бүүртǝ болв, эннь олна күцǝмҗ болҗана. Эн тоот федеральн халхар темдглгдв гиҗ сурһуль-эрдмин болн номин министр Николай Манцаев темдглв. «Һурвн регионд багшнрин төлǝ гер-бүүр тосхлһна төсв җирһлд тохрагдҗана. Теднǝ тоод Хальмг Таңһч орна. Урднь РАН-а Хальмг номин цутхлңгин баһ наста көдлǝчнрин төлǝ тосхгдсн гер эдлврт орулҗ өглǝ», — гиҗ Н.Манцаев келв.

Күцǝмҗтǝ керг, энүг цааранднь кеһǝд бǝǝх кергтǝ гиҗ таңһчин һардач темдглǝд, эн халхар үүлддг министерствд болн багшнрин профсоюзд теднд эн халхар ямаран зура бǝǝдгин тускар сурв. Антонина Коокуеван келсǝр, сурһулин халхар көдлдг олн ǝмтн иим кевǝр гер-бүүртǝ болхар седҗǝнǝ, зун һар күн эрлһ орулҗ өглǝ. Зуг эн төсвиг цааранднь җирһлд тохрахд күнд болҗана.

Хальмг Таңһчин тосхлтын, көлгнǝ болн хаалһин эдл-ахун министрин үүл цаг зуур дааҗах Наталья Ошланован цǝǝлһврǝр, эн җилин июль сарин негнǝс авн тосхач банкудын кредитмудын счетын мөңгнǝ төсвǝр тосхлтын көдлмш кех зөвтǝ, тосхач мөңгǝн болхла эскроун счетд хадһлх йоста. Иим йовдл гер-бүүр хулдҗ авх улсиг харсх, болв гер-бүүрин үннь өсх.

Гер-бүүр тосхлһн улм күнд төр болад йовна, бюджетин халхар көдлдг ǝмтнд гер-бүүр тосхин төлǝ арһ олҗ авад бǝǝх кергтǝ гиҗ Бату Хасиков герчлв.  Тосхлтын талвңд болсн көдлмшин хургин ашар региона толһач таңһчин тосхлтын, көлгнǝ болн хаалһин эдл-ахун Министерствд сурһуль-эрдмин болн номин Министерств, профсоюзмуд белдсн бǝрмт бичгǝр таңһчин правительствд селвг белдҗ өгтн гив. Дǝкǝд Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков министерствсин, ведомствсин болн балһсна администрацин дааврта һардачнрт шин герин һазриг меҗǝллһнǝ, «Багшин гер» гидг гер-бүүрин комплексур орулһна хаалһс тосхлһнла болн тер герин һазриг сǝн кецтǝ бǝǝдл һарһлһнла залһлдата төрмүд хаһлтн гив.