IT-ин халхиг таңhчд делгрүллhнә төриг, тер дотр бәәрн улст тусмҗ болх технопарк тогталhиг эдн босхҗ күүндв.

Таңhчин толhачин пресс-цергллт зәңглсәр, Бату Хасиков технопаркиг тогталhнд болн IT-ин халх көдллhнд дамшлтарн болн мергҗлтәрн хувалцҗ нөкд болхиг сурв.

Таңhчд әтмтиг зөөдг көлгн эс күртҗәх бачм төриг халhлхин төлә маднд долан автобус йилhснд Таңhчин Толhачин үүлиг дав зуур дааҗах Бату Хасиков энүнд ханлтан өргв.

Күүндврин йовудт бас чигн хаалhсиг церлдг техник йилhҗ өглhнә тускар келгдв.

Б. Хасиковин келсәр, тер дөңгнь мана таңhчд «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» гидг келн-улсин төсвс күцәлhнд туста болхмн.

Таңhчин Толhачин үүлиг дав зуур дааҗах Бату Хасиков Москван баhчудт хальмг hазр ирҗ хәләх үрвр кев. Энүнә тоолврар, хальмгудын сойлла, тууҗла таньлдулhн, бас чигн Элстин hәәхмҗтә hазр хәләлhн эрк биш Хальмгин болн Москван хоорндк иньгллтин залhлдаг батрулхмн.