Медрлин Өдрт Элст балһсна кесг школ «Дети вместо цветов» гидг буйнч седклин керг-үүлдвр болв.

Хальмг келнǝ болн литературин багш, 5 «б» классин һардач Нина Гаряеван седвǝрǝр сурһульчнр болн теднǝ эк-эцкнр тогтсн авъясар сентябрь сарин негнд цецгүд хулдҗ авхин ормд нег социальн учреждениг дөңнх шиидвр һарһв гиҗ «Теегин зǝңгд» Н. Г. Сергиенкон нертǝ 3-гч тойгта школд сурһмҗин төрǝр үүлддг директорин дарук Байрта Лиджиева келв.

«Мана школын өөр нилх күүкдин Гер бǝǝнǝ, тегǝд тенд бǝǝдг бичкдүдин төлǝ хувц, теднǝ ардас хǝǝлǝхин төлǝ кергтǝ болдг тоотс хулдҗ авад, тедниг нилх күүкдт өгх шиидвр һарһвидн. Бидн урдаснь теднд ямаран нөкд, ямаран хувцн  кергтǝ болҗахинь медҗ авад, кергтǝ эд-тавр хулдҗ авлавидн. Шин сурһулин җилин түрүн өдрт сурһульчнр цуг юмсиг школур авч ирв, эндр болхла тер учрежденин администрацд тер белгүд бǝрүлҗ өгввидн», — гиҗ һурвдгч школын директорин дарук зǝңглв.

Энүнǝ келсǝр, һурвдгч школ кезǝнǝс нааран иим буйнч седклин кергүд күцǝҗǝнǝ. 2018 җилд Кануковин, Байдуковин, Кировин нертǝ уульнцст ус орла, Аршан селǝнд болхла зǝрм гермүдт һал орсн билǝ, тиигхд эднǝ школ тиим ǝǝмшгтǝ аюлас көлтǝстǝ зовлң үзсн ǝмтнд дөң күрглǝ. Дǝкǝд эн школын сурһульчнр даңгин Элстин интернат-герүр одад, тенд бǝǝдг бичкдүдт белгүд белглнǝ,  концерт тǝвҗ өгнǝ.

Социальн сетин нилчǝр һурвдгч школын сǝн седвǝрин тускар Элстин талдан сурһулин учрежденьс медǝд, тедниг дөңнв. Хотл балһсна 23-гч школ эднǝс үлгүр авад, бас тиим керг-үүлдвр бүрдǝв. «Дети вместо цветов» гидг флешмобд Б. Б. Городовиковин нертǝ 18-гч школын сурһульчнр орлцла.

18-гч школын директор Нямн Цебековин келсǝр, 2 «а» классин һардач Ендонова Занда Хейчиевнан селвгǝр сурһульчнр, эврǝннь эк-эцкнртǝһǝн Элстин нилх күүкдин Герт бǝǝдг бичкдүдин төлǝ дала памперс, салфетк, майк болн колготк хулдҗ өгв. 2 «б» класс болхла (эн классин һардач Надежда Ильинична Филимонова) «Подари цветок школе» гидг керг-үүлдврт орлцв, теднǝ хулдҗ авсн цецгүд эклц классин школд бǝǝх рекреац кеерүлв.

«Күүкд-көвүд болн теднǝ эк-эцкнр сǝн керг күцǝв. Эврǝннь кергүдǝрн эдн серлтǝ болн экологическ сурһмҗта болдган үзүлв. Дǝкǝд тедн эврǝннь үлгүрǝрн дөң кергтǝ болҗах бичкдүдт оньг өглһн ик чинртǝ керг болдгиг медүлв», — гиҗ  Нямн Цебеков темдглв.