«Частрин Өдр» гидг керг-үүлвдрин йовудт Гиннессин нертǝ рекордмудын Дегтрин элчнр «Хамгин ик оркестр» гидг категорт делкǝн шин рекорд тǝвгдв гиҗ йосар батлв.

8097 көгҗмчǝс тогтсн цугласн оркестр Санкт-Петербургин «Газпром Арена» стадионд Әрǝсǝн Частр дуулв. Энүнǝ төлǝ тегш һазриг 192 ǝңгд хував. Әрǝсǝн улсин артист Павел Овсянников миңһн дууһас тогтсн оркестриг һардв. Ут тоодан эн кергт 181 оркестр орлцв, терүнд көгҗмин зевсгин 19 зүсн болн 85 регионас 200 хор хурагдв. Теднǝ тоод А. О-Г. Цебековин нертǝ Хальмг Таңһчин Орн-нутгин хорын артистнр орв.

«Теегин зǝңгд» Хальмг Таңһчин Орн-нутгин хорын художественн һардач Ольга Сердюкован келсǝр, Хальмг Таңһчас һанцхн эднǝ коллектив эн кергт орлцхин төлǝ эрлһ орулв, терүгǝр тедниг шүүҗ авв. Тер стадионд билгǝн үзүлсн, хамгин бичкн артист зурһата. Ямаран болв чигн наста улс оркестрин жирһлд тǝвцǝн орулҗ чадҗана, зуг эдн цуһар көгҗмин сурһульта болх зөвтǝ. Эн керг-үүлдврт дадмг көгҗмчнрǝс нань волонтерск бүрдǝцсин элчнр, Әрǝсǝн футбольн ниицǝнǝ седклǝр зовдг улсин хор, дǝкǝд мана нутгин нертǝ актермуд, телеүзгдлин көтлгчнр болн олна көдлǝчнр орлцв. Тегǝд орекстр частрин көгҗм татв, 20 миңһн һар күн болхла терүнǝ үгнь дуулв. Делкǝд иим йовдл болад уга билǝ!

«Частрин Өдр» гидг цуг Әрǝсǝн керг-үүлдвр Әрǝсǝн орн-нутгин частрин 75 җилин өөнд нерǝдгдв. СССР-ин цагт, 1944 җилд болсн марһанд көгҗмч Александр Александровин бичсн орн-нутгин частрин көгҗм түрүн болҗ татгдсн билǝ. Частрин үг кесг дǝкҗ сольгдв, терүнǝ көгҗмнь болхла кезǝ чигн сольгдсн уга.

Август сарин хөрн хойрас авн хөрн тавн күртл Әрǝсǝд орн-нутгин тугин Өдрт нерǝдгдсн керг-үүлвдрмүд болв. Москвад Сахаровин нертǝ проспектд болсн митинг-концертд олн ǝмтн орлцв. Эн керг-үүлдврт 100 миңһн һар күн орлцсн билǝ. Һучн һурвн московск талвңд, тер тоод Поклонный нертǝ уулын Диилврин талвңд, «Коломенское» гидг музей-заповедникд, Екатерининск паркд болн  «Эрмитажин» садт байрта керг-үүлдврмүд болв.