Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиковин үрвǝр президентын грантмудын Фондын экспертмүд мана таңһчур ирв. Таңһчин коммерческ биш бүрдǝцсин гешүд олн зүсн грантын марһаст күцǝмҗтǝһǝр орлцтха гиһǝд, тер экспертмүд тедниг социальн төсвс белдг дасхх. Эндр хойр өдрин туршарт болх дамшлт хоршалһна семинар Зая Пандитын нертǝ Хальмгин этнокультурн гимназьд көдлмшǝн эклв. ФПГ-н генеральн директорин дарук Иннокентий Дементьев тер семинариг һардв. Хальмг Таңһчин Олна палат эн керг-үүлдвр бүрдǝлһнд дөңгǝн күргв.

Бату Хасиков тер керг-үүлдвриг бүрдǝҗǝх ǝмтнд болн энүнд орлцх улст йөрǝлин үгǝн келхлǝрн, орн-нутгин экономикин «һурвдгч сектор» гиҗ нерǝдгддг таңһчин коммерческ биш бүрдǝцсин гешүдт грантмудын марһаст яһҗ күцǝмҗтǝһǝр орлцҗ чадхиг зааҗ өгх президентын грантмудын Фондд ханлт өргв.

Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиковин келсǝр, мана таңһчин олн ǝмтн туста социальн көдлмш кетхǝ гиһǝд, социальн төсвс бүрдǝлһнǝ халхар үүлддг экспертмудт нааран ирǝд, дамшлтарн хувалцтн гисн үрвр кегдсн билǝ. Хальмг Таңһчин йосна бүрдǝцс таңһчин коммерческ биш бүрдǝцсиг дөңнǝд бǝǝх гиҗ Хасиков герчлҗ келв.

«Президентын грантмудын Фонд хойр җилин туршарт көдлǝд, хөрн миңһн шаху коммерческ биш бүрдǝц тогтав. Марһас бүрдǝһǝд, 45 миңһн шаху төсв җирһлд тохрав. Хальмг Таңһч болхла тиим марһаст орлцхар, зун һар эрлһ орлуҗ өгв, терүнд орлцсн таңһчин бүрдǝцсǝс һанцхн арвн тавнь грантмуд шүүҗ авч чадв. Юңгад тиигҗǝхмб? Мини тоолврар, медрл уга боллһн һол учр болҗана, ǝмтн эврǝннь соньн төсвсǝн җирһлд тохрахин төлǝ орн нутгас мөңг авч болҗ чадхиг медҗǝхш», — гисн ухан-тоолвран Бату Сергеевич медүлв.

Хасиковин тоолврар, таңһчин олн ǝмтиг социальн төрмүд үүмүлҗǝнǝ, эдн олнд тусан күргхǝрн седжǝнǝ. Орн-нутгас мөңгнǝ дөң авхин төлǝ марһаст орлцдг ǝмтн бǝǝнǝ, зуг тедн эн марһаст орлцхин төлǝ кергтǝ цаас белдсн цагтан эндү һарһдг чигн болх, эс гиҗ эднд җирһлд тохраҗ чадх, шин, өдгǝ цагла ирлцдг санан уга болад чигн бǝǝх. Эндр тиим ǝмтнд эдниг үүмүлҗǝх цуг төрмүдǝр кергтǝ медрл авх, эндүһǝн чиклх, Хальмг Таңһчин улст президентын грантмудын марһаст орлцхд болн грант шүүҗ авлһнд харш күргдг тоотсиг уга кехин төлǝ ю кех зөвтǝг медҗ авх арһ учрҗана.

Президентын грантмудын Фондын генеральн директорин дарук Иннокентий Дементьев эн керг-үүлдврт орлцҗах улст йөрǝлин үгǝн келхлǝрн, Хальмг Таңһчин ǝмтн семинарин йовудт грант авхин төлǝ чик эрлһ тогтаҗ чаддг, социальн төсвсǝн улм сǝн кеһǝд, тедниг күцǝмҗтǝһǝр җирһлд тохрадг дасх гисн итклǝн медүлв.

«Тренингд орлцсн ǝмтн, хөөннь энүнǝ йовудт авсн медрлǝн җирһлд олзлад, күцǝмҗтǝ социальн арһлачнр болна», — гиҗ Дементьев темдглҗ келв.

Семинарин программ хойр ǝңгǝс тогтна. Негдгч ǝңгднь социальн төсвс белдлһǝр хойр лекц умшгдх, эндр болхла семинард орлцҗах ǝмтн багмудт хувагдад, тренингд орлцх, терүнǝ йовудт ухан-тоолвран туңһаһад, фонд орулҗ өгсн эрлһндǝн ямаран эндү һарһсан болн төсвс белдлһнǝ халхар көдлсн цагтан медх зөвтǝ нань чигн юмсин тускар медҗ авх. Эндр эн керг-үүлдврин чилгчǝр семинарт орлцҗах ǝмтн өггдсн төрмүдǝр социальн төсвс белдх болн төсвсиннь презентацс үзүлх, хөөннь тер сурһлһна ǝңгин аш һарһгдх.

Маңһдур эн семинарт орлцҗах улс «Как сделать так, чтобы отчётность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации (для победителей конкурсов президентских грантов 2018-2019 года)» гидг төрǝр сурлһ авх.