Мана таңһчд патьр хулдҗ авхин төлә эврә мөңгән олн патьрта гер тосхлһнд өгсн улсин зөвинь харсхин төлә Хальмг Таңһчин Правительств болн «Бетонинвест» гидг компань хамцу хәрлцәнә туск бооца батлв. Энүнә тускар правительствин сайтд бичәтә.

Эн бооцанас иштә «Бетонинвест» эврәннь активмүдән хулдад, Элстин 9-ч микрорайонд хойр олн патьрта гермүдиг – эннь №№50 болн 52 – тосхҗ  дуусхмн.

Эврәннь талкасн правительств болхла, тосхлһна болзгынь эн җилин мартын 31 күртл гермүдиг тосхҗ дуустлынь икдүлхин төлә Элстин йосна бәәрн залврин бүрдәцлә хәрлцх болв. Тер мет активмүдинь хулдлһнд дөңг болх, «Бетонинвест» гидг ООО-д нәәмәдлһнд өгсн һазрин хәрлцәнә халхар бооцаг утдулхмн.

Темдглхж, нидн җилин декабрин чилгчәр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов эврә мөңгән олн патьрта гер тосхлһнд өгсн улсин эрлһәр селвлцә келә. Терүнд «Бетонинвест» гидг компань эврәннь активмүдән хулдад , Элстин 9-ч микрорайонд хойр олн патьрта гермүдиг тосхҗ дуусхин туск бооца батлхин тускар шиидвр авла.