Ик Буурла усна сурвлҗиг тосхлһна төрәр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов эндр селвлцә бүрдәв. Терүнд Таңһчин Правительствин Ахлач Игорь Зотов, таңһчин энергетикин болн жилищн-коммунальн эдл-ахун министр Нелли Ткачева, таңһчин һазрин болн зөөрин хәрлцәнә төрин министр Борис Лиджиев,  «Калммеливодхоз» Залвр» гидг ФГБУ-н һардач Сергей Бадмаев орлцв.

Селвлцәнд орлцачнр Ик Буурла усна сурвлҗин объектмүдиг Хальмг Таңһчин Правительствин медлд оруллһна халхар шаңга зөөриг заллһна төрәр бәәдг Федеральн агентствла шишлң кергтә цаасмуд белдҗ зөвшәрҗәхин тускар күүндв.

Эн төрәр таңһчин һазрин болн зөөрин хәрлцәнә төрин министр Борис Лиджиев болн «Калммеливодхоз» Залвр» гидг ФГБУ-н һардач Сергей Бадмаев зәңглһ кев. Эднә темдглсәр, эндр Ик Буурла усна сурвлҗин объектмүдиг Хальмг Таңһчин Правительствин медлд оруллһна халхар цуг шишлң кергтә цаасмуд белн, зуг усна сурвлҗн балһсна дачмудын һазрмудар давҗана (тернь 10 һазр). Сергей Бадмаевин келсәр, өдгә цагт эдн тер эздүдт талдан ормд түүшң кемҗәтә һазр өгхәр күүндвр кеҗәнә.

Тер дотр таңһчин энергетикин болн жилищн-коммунальн эдл-ахун министр Нелли Ткачеван зәңглсәр, Ик Буурла усна сурвлҗиг экләд олзллһна белдврин  көдлмш төгсв.

Селвлцәнә ашар Алексей Орлов Таңһчин Правительствд болн Элстин администрацд һурвн сарин эргцд Ик Буурла усна сурвлҗиг экләд олзлхас урд цуг хамг төрмүдиг хаһлх даалһвр өгв. Эннь дигтә 2017 җилин хойрдгч өрәлд өөр шидр бәәдг райодт әмтәхн ус оруллһна көдлмшиг эклх арһ өгхмн.

 

Зургнь: glava.region08.ru