Эндр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов хотл балһсна 10-ч микрорайонд 118 патьрта гериг тосхҗ дууслһна төрәр селвлцә кев. Терүнд Таңһчин Правительствин Ахлач Игорь Зотов, Элстин администрацин толһач Окон Нохашкиев, таңһчин энергетикин болн жилищн-коммунальн эдл-ахун министр Нелли Ткачева, «Алексстрой» ООО-н ах һардач Александр Бамбышев орлцв.

Тосхлһна болн герин дотрк цуг көдлмш төгсв. Удлго шин бүүрт орҗах улсла күүндснә хөөн герт нүүҗ орлһна өдр заагдхмн гиҗ селвлцәнә йовудт Нелли Ткачева зәңглв. Шин бүүрт орлҗна эн темдгтә йовдл байрин таалд бүрәгдхмн.

Темдгләд келхд, 118 патьрта гериг әмтиг хуучн нурҗах гермүдәс нүүлһлһнә программар тосхсмн.

 

Зургнь: glava.region08.ru