Январин 6-д Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов тогтсн авъясар бүрдәгддг таңһчин сурһульчнрин елкд орлцв. Шин җилин байр спортд белддг Таңһчин цутхлңгин спортивн-сойлын залд болв.

Сәәнәр сурһулян сурсн, школын җирһлд шунмһаһар орлцсн, олн үртә бүлмүдин ут тоодан хойр миңһн күүкд эн нәәрт ирх зөв авв. Көвүд-күүкд  олн зүсн туульмудин дүрмүдиг дураҗ ке-сәәхн хувцс белдсмн.

Таңһчин Толһач бичкдүдиг Шин җиллә әрүн седкләсн йөрәв, тер мет байрин нәр бүрдәсн улст, артистмудт ханлтан өргв.

 

Зургнь: glava.region08.ru