Күндтә Хальмг Таңһчин улс!

Эндр хальмг улсин тууҗд хамгин һашута өдр.

1943 җилин декабрин 28-д мана олн-әмтиг күчәр Сиврүр нүүлһсмн. Арвн һурвн җилин туршарт хальмгуд күчр зовлң үзв, түрү-зүдү эдлв, болв төрскн һазр-уснурн ирх санаһан геелго, чееҗдән хадһлҗ йовв.

Хальмг улс мана орн-нутгин талдан келн улсла хамдан Сиврин тууврин күнд җирһлиг үзв, тер бийнь кезәд чигн үнн-чик делгрх гисн итклән геесн уга.
Цагиг зосаҗ болшго, тууҗд болсн йовдлыг хүврүлҗ чигн, чиклҗ чигн болшго. Болв цуг мадн киитн Сиврин һазрт мөңкинд үлдсн улсан төрүц мартх зөв угавидн, хар гөрәр тууврин һашуг дааҗ һарсн улсан санх зөвтәвидн.

Ик зовлңта йовдлмуд мана тууҗд дәкҗ бичә учртха. Эднә туск санл цуг мадниг эң-зах уга теегән цецгәрүлхд, делкәд ни-төвкнүн җирһлиг делгрүлхд ниилүлтхә!

 

 

Хальмг Таңһчин Толһач                                                                       Алексей Орлов